מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / מאגר המידע / הסכמים / ביטול הסכמים

הסכמים

ביטול הסכמים

מאמרים0 תוצאות

מדוע קיים קושי רב לבטל הסכם ממון אשר נבחן ע"י בית משפט וקיבל תוקף של פסק דין?    

הסכמים ביטול הסכמים

קשה מאוד לבטל הסכם יחסי ממון, אשר קיבל את אישורו של בית המשפט מסיבות של מדיניות. אם ביטול הסכם ממון היה עניין פשוט, אזי, התנאים למתן אישור בית המשפט המנויים בחוק יחסי ממון בין בני זוג (1973) היו מאבדים את משמעותם ואת ערכם. בני זוג צריכים להיות מחוייבים לסמוך על הצהרתם המשותפת, כי קראו את ההסכם, והבינו את תוכנו את משמעותו, ואת השלכותיו.

גרושתי ואני משתייכים לעדה החרדית. התגרשנו ובמסגרת הסכם שאושר בבית הדין הרבני, אני מחוייב לשלם דמי מזונות עבור הבן שלנו, אולם, בני הקטין מתנהג בצורה מאוד לא מכבדת כלפיי, מאז הגירושים, מתחצף אליי, ומסרב להיפגש איתי. האם אני יכול לתבוע להפסיק לשלם עבור מזונותיו?

הסכמים בענין גירושין

כן! בתנאי שתצליח להוכיח, בבית הדין הרבני, כי הבן שלך הינו בחזקת "בן מרדן". בפסיקה עניפה בעניין ילדים מרדניים ובענין התנהגות מחפירה, שניתנה ע"י בית הדין הרבני, נקבע כי ייתכנו מקרים אשר בהם, יינתן לאב פטור מתשלום דמי מזונות, וזאת, במקרים קיצוניים, של ניכור בלתי מוצדק.

חתמתי על הסכם גירושין עם אשתי לשעבר, על פיו התחייבתי להעניק סכום כסף משמעותי, לבן שלנו, כאשר הוא יינשא. אולם, לאחר גירושינו, גרושתי הסיתה את הבן נגדי, בניגוד להתחייבותה בהסכם, לגרום לילדיי לנהוג כלפיי, כאביהם, בכבוד. בני ניתק איתי כל קשר, וכעת הוא וגרושתי דורשים את הכסף, על פי ההסכם. האם יש לי דרך להתנגד לכך?

נישואין וגירושין גירושין בין יהודים

כן! עליך להגיש תביעה בבימ"ש או בבי"ד, ולבקש לבטל את הסעיפים הרלבנטיים בהסכם הגירושין, בגלל הפרה, ולחילופין לעתור לפרשנות ההסכם, לאור ההתנהגות הנפסדת כלפיך, אשר מנוגדת להסכם.  על פי סעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973:"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין…".

אם לפי לשון או רוח ההסכם ביניכם,  הותנה בפירוש כי מתן הכספים לבן, תלוי בהתנהגותה של גרושתך ו/או בהתנהגות הבן ואם בהסכם יש הסכמה/התחייבות שגרושתך תגדל את בנך לכיבוד אביו, לפיכך אם מתרחשת הפרה של תנאים אלה, אזי בכפוף להוכחת טענה זו, ההתחייבות הכספית שקיבלת על עצמך ניתנת לביטול. במילים אחרות, ההתחייבות שלך לתת מתנה כספית לבן שלך, ניתנת לביטול, לנוכח הפרת התחייבות מצד גרושתך ו/או לנוכח יחס מחפיר מצד בנך.

האם ניתן לבטל הסכם מתנה, להעברת נכס מקרקעין, אשר הורה חתם עליו בחייו לטובת הבן שלו, בגלל תרמית, מצד אותו בן?

הסכמים ביטול הסכמים

הדבר אפשרי, אך תלוי בנסיבות הענין. יש לבחון האם התנאים המשפטיים לביטול הסכם המתנה, מתמלאים במקרה זה. כלומר, האם הבן הוליך שולל את ההורה, התנהג באופן מחפיר כלפיו, וכן אם הבן לא שינה את מצבו לרעה כפועל יוצא מן המתנה שקיבל. באפריל 2015 בית משפט למשפחה באשדוד, קיבל בקשה לביטול הסכם מתנה, של אלמנה מבוגרת שהולכה שולל, והעבירה במתנה את הזכויות שלה במשק חקלאי, לאחד משבעת ילדיה, מבלי ששמרה על הזכות להמשיך ולהתגורר שם, עד לסוף חייה. ביהמ"ש קבע כי התרחשה תרמית, וכי בזמן החתימה היא היתה במצב רגיש, לנוכח פטירתו של אחד מילדיה (האחרים), וכי היא הבינה בטעות, כי היא רק מעניקה רשות לאותו בן (שההסכם נחתם לטובתו), לעשות שימוש באזור מסויים במשק, לצורך אחסון, ותו לא.

שאלות ותשובות4 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן