מאגר המידע

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

סוגי הגנה

מאמרים0 תוצאות

לאיזה בימ"ש יוגש ערעור על צו הגנה , שניתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה, ואוסר על בעל להיכנס לביתו?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

  

ערעורים על פסקי דין ועל החלטות, הניתנים ע"י בית משפט השלום או ע"י בית המשפט לענייני משפחה, עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, נדונים בבית המשפט המחוזי ע"י דן יחיד. 

האם בימ"ש יתן צו הגנה המרחיק בעל מבית המשפחה בתקופת החגים?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

כן! בתקופת החגים בני משפחה נוטים להתאסף יחד, וגורם זה נלקח בחשבון כסיבה נוספת להענקת צו ההגנה, על מנת שלא להחריף את היחסים העכורים השוררים במשפחה מסויימת. בבימ"ש למשפחה בירושלים נתן צו הגנה, אשר במסגרתו הורחק אב המשפחה מהבית למשך 30 יום, כצעד חירום סמוך לפני יום הכיפורים. תקופת ההרחקה כללה אף את חופשת הסוכות. כאשר קיים בסיס ראייתי לבקשה לצו הגנה, ביהמ"ש ייענה לבקשה למתן צו הגנה, גם אם הצו מתבקש לקראת תקופת החגים.

  

בעלי עזב סוף סוף את ביתנו המשותף, לאחר תקופה ארוכה בה ילדיי ואני סבלנו מהתעללות נפשית ופיזית. ברצוני לתבוע אותו על מנת למנוע את שובו הביתה. הבעיה היא בהוכחת ההתעללות ממנה סבלנו ילדיי ואני. אין באפשרותנו להביא עדים פרט לילדיי הקטינים, ועתה שבעלי כבר איננו בסביבה אין באפשרותי להקליט אותו במכשיר הקלטה המצוי ברשותי.

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

ילדים יכולים להעיד בהליכים בבימ"ש למשפחה. השופט רשאי להיפגש עמם בנפרד בלשכתו. ילדים המעורבים בסכסוכים על רקע משפחתי, עלולים להיות מושפעים ע"י צד זה או אחר, ולכן, המשקל הניתן לעדותם עשוי להיות נמוך מזה הניתן לעד בלתי תלוי.

יתר על כן, שיחות טלפוניות מוקלטות ומתומללות כהלכה, גם כן תוכלנה לשמש עדות קבילה בבית המשפט. יחד עם זאת, יוער כי, רק במקרים חריגים יתיר ביהמ"ש לקטין להעיד נגד אחד מהוריו, לאור ההשלכות האפשריות על מערכת היחסים בין הקטין להורה, אשר נגדו הקטין מעיד.

מהו עונש המאסר המקסימלי שיכול להינתן נגד אדם, אשר תקף מינית בן משפחה שגילו פחות מ – 18 שנה?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

בעקבות תיקון לחוק העונשין – 1977, בחודש נובמבר 2002, שעבר בקריאה שניה ובקריאה שלישית בכנסת, עונש המאסר המקסימלי בגין עבירה כזו הוגדל מ – 16 שנה ל – 20 שנה.

בית המשפט לענייני משפחה נתן נגדי צו, המונע ממני להיכנס לביתי במשך שלושה חודשים. הוא קבע, שהתנהגותי גרמה לכך שחייהם של אשתי ושל ילדיי הפכו לבלתי נסבלים, למרות שלא הפעלתי כלפיהם אלימות פיזית. הוא הורה לי להשתתף בתכנית טיפול מיוחדת לגברים אלימים. האם יש סיכוי לכך שיינתן לי היתר לחזור לביתי, אם אשתתף בתכנית הטיפול ואצליח בה?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

כן, יש סיכוי לכך שבית משפט לענייני משפחה יבטל צו שניתן על ידו, שאוסר על גבר להיכנס לביתו, לפני שפג תוקפו של הצו, אם הגבר השתתף באופן פעיל בתכנית טיפול שסייעה לשיקומן, וההמלצות או הדיווחים שניתנים בעניינו הם חיוביים. יש להדגיש, שכל מקרה נדון לפי נסיבותיו. 

בתיק שנדון בית המשפט לענייני משפחה החליט להשאיר בתוקף צו, שמנע מבעל להיכנס לבית המשפחה, במסגרת תביעת מזונות ושלום בית, הוא קבע במפורש בהחלטתו, שאם הבעל ישתתף בתכנית טיפול שנבחרה עבורו ויצליח בה, הוא עשוי לשקול לבטל את הצו לפני שהוא יפקע.

איזה שיקולים בית המשפט שוקל בתיקים של אלימות במשפחה, לקראת מתן החלטה?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

בתי המשפט הישראליים אימצו מודל לזיהוי מסגרת משפחתית "מסוכנת", שפותח ע"י המחלקה לשירותים חברתיים. הפרמטרים שבהם נעשה שימוש, כדי לזהות תאים משפחתיים מסוכנים, כוללים: חומרת המעשה האלים, תדירות האלימות, מידת הפיוס שלאחר המעשה האלים, מי מבני המשפחה הם הקורבנות, מערכת היחסים בין בן המשפחה האלים לבין הקורבן, ההפרעה הנפשית שממנה סובל בן המשפחה האלים, תפיסת הסיכון של בני המשפחה, מצבו הנפשי של הקורבן, מידת ההכרה/ההכחשה של בן המשפחה האלים, התאמתו של בן המשפחה האלים לטיפול, מידת הנגישות של בן המשפחה האלים לכלי נשק ומידת התמכרותו. 

  

כיצד בית המשפט מחליט לאיזה מרחק מבית המשפחה יש להרחיק אדם, שביצע מעשים של אלימות במשפחה?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

  בתיק של אלימות במשפחה, שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב הבהיר, שהוא אימץ מודל לזיהוי ולהתמודדות עם דרגות שונות של סכנה, שמציבה אלימות במשפחה. המודל, שפותח ע"י המחלקה לשירותים חברתיים, ממליץ שכאשר הסכנה מוערכת כגבוהה, יינתן צו, שיורה למבצע של מעשי האלימות במשפחתו, להתרחק ממקום היישוב או מן העיר, שבו/ה מתגוררת המשפחה שבסיכון. כאשר המודל מזהה את האלימות במשפחה כאלימות שמהווה סיכון בינוני לבני המשפחה, יכול להינתן צו, שרק ימנע מן המבצע להיכנס לבית המשפחה או להתקרב אליו. בשני המקרים מומלץ להורות על טיפול, ויש לאסור על בן המשפחה האלים להחזיק בכלי נשק.

באחד הביקורים בעלי התפרץ והיכה אותי והוצא כנגדו צו הגנה לתקופה של שלושה חודשים. האם ניתן להוציא כנגד בעלי צו הגנה אשר עומד בסתירה לזכויות הכניסה והביקור שלו בדירה, כפי שנקבעו בהסכם הגירושין? 

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

 

צווי הגנה ניתנים עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. יודגש כי ביהמ"ש בוחן כל מקרה לנסיבותיו. במקרה שנדון בבית המשפט לעינייני משפחה בכפר סבא נפסק כי, באם ביקוריו של האב אינם מאפשרים ניהול סביר ותקין של החיים בדירת המשפחה, הרי שמוצדק להאריך את צו ההגנה וזאת בהתאם לאמור בחוק למניעת אלימות במשפחה. ברם לנוכח הוראות הסכם הגירושין, אשר במסגרתו הוענקו לאב זכויות לביקור ילדיו, בדירת המשפחה, נקבע כי, יש לאזן בין זכויות הצדדים ולאפשר לאב לבקר בדירה במועדים שייקבעו מראש , מועדים בהם, האם איננה נמצאת בבית הצדדים.

 

האם ניתן לקבל צו הגנה כנגד בן משפחה בלי ידיעתו?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

כן. על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, יכול להינתן צו הגנה במעמד צד אחד (בלי ידיעתו של האדם, שנגדו ניתן הצו, ו/או בלי הנוכחות שלו בהליך). אם ניתן צו הגנה במעמד צד אחד, אז חייב להתקיים דיון במעמד שני הצדדים מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ – 7 ימים לאחר מתן הצו במעמד צד אחד.

  

האם ניתן לקבל צו בימ"ש המרחיק בעל מן הבית אם אין אלימות פיזית מצדו, אולם הוא משליט אוירה של טרור ואלימות מילולית עד שאין כל אפשרות לנהל אורח חיים נורמלי, בבית?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

כן! החוק למניעת אלימות במשפחה, משנת 1991, כולל התייחסות הן לאלימות פיזית והן לאלימות נפשית בקרב בני משפחה. כך מוענק לביהמ"ש שיקול דעת רחב ליתן צווים המותאמים לאופי העניין, בין אם מדובר במקרה של התעללות או התעמרות נפשית/מילולית קיצונית, לאורך זמן, ובין אם המדובר בהתנהגות אלימה המונעת מיתר בני המשפחה ניהול אורח חיים תקין. לדוגמא, בסוף שנות ה-90 בימ"ש למשפחה בירושלים הורה על מתן צו הגנה, לאחר שבעל חולל מהומה בבית, טינף את הדירה, שבר חפצים שונים ופיזר כביסה מלוכלכת ברחבי הדירה.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן