תחומי עיסוק

ירושה וצוואות

עמוד הבית / תחומי עיסוק / ירושה וצוואות

המשרד מטפל בניסוח של צוואות בעברית ובאנגלית; בקשות למתן צווי קיום צוואה ומתן צווי ירושה; ייצוג משפטי בתיקי עזבון, לרבות הגשת התנגדויות לבקשות למתן צווי קיום צוואה ולמתן צווי ירושה, וניהול הליכים.


רוצים להתייעץ איתנו

בנושא ירושה וצוואות?

 

התקשרו למספר 050-4848484

או השאירו פרטים.


תוכן מקצועי

ראה הכל

שאלות ותשובות

האם צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם הפועל כשלוחו של הנהנה, הינה צוואה כשרה?

ירושה וצוואות צוואות

 

לא! צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם הפועל מטעמו של זוכה, הינה צוואה פסולה, ואין כל חשיבות לעובדה שהזוכה לא השפיע בעצמו על המצווה. רואים, בהקשר זה, את שלוחו של אדם, כמוהו.

 

אמי רכשה מאשתי וממני את דירת המגורים שהיתה בבעלותנו, באמצעות תשלום המשכנתא שרבצה על הדירה. אימי הורתה בצוואתה על מגורינו בדירה לכל החיים, ובלבד שאנו נמשיך לחיות כזוג נשוי. מה יקרה לאחר מותה במידה ונתגרש?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

ככלל, אין דופי מוסרי או חוקי בהוראה בצוואה הקובעת ומתירה המשך המגורים של יורש ובת זוגתו בדירת המגורים בתנאי שימשיכו להתגורר ביחד ולא יתגרשו. בפני היורש עומדת הברירה, לקיים את דברי המצווה או להתגרש ולוותר על זכות המגורים בדירת המוריש.

 

האם יורש, אשר פעל בתום לב והעלה נימוקי התנגדות ראויים, לקיום צוואה, יסולק מן העזבון, במידה והצוואה מכילה הוראה האוסרת עליו להתנגד כתנאי לזכייתו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! יורש שנצטווה על ידי המוריש שלא להתנגד לקיום הצוואה, כתנאי לזכייה על פי הצוואה, רשאי לפעול בתום לב ולהעלות טעמי התנגדות ענייניים, ומבוססים לאי ביצוע הצוואה, ואין לראות במעשהו, כהפרת התנאי הקבוע בצוואה.

האם הוראה בצוואה המורה על השמדת נכס נדיר או יקר או מיוחד במינו, כתנאי לזכייה על פי הצוואה, הינה הוראה תקפה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראה בצוואה הקובעת תנאי בדבר השמדת נכס יקר ערך או נכס, בעל תכונות נדירות, כתנאי לזכיית יורש בעזבון המוריש, אינה הוראה תקפה, הואיל והיא נוגדת את תקנת הציבור.

 

האם יש תוקף להוראה בצוואה, המורה ליורש להמיר את דתו, כתנאי לזכייתו בעזבון?

ירושה וצוואות צוואות

לא! הוראה בצוואה המציבה את המרת דתו של היורש, כתנאי לזכייתו בעזבון המוריש, הינה הוראה חסרת תוקף, שכן היא נוגדת את תקנת הציבור, והיא בטלה.

 

האם ביהמ"ש רשאי להעניק לזוכה על פי צוואה, דירה, אשר נרכשה בכספי הדירה אותה היה אמור לרשת?

ירושה וצוואות צוואות

 

כן! ביהמ"ש רשאי להעניק לזוכה בצוואה, דירה שנרכשה בכספי הדירה המקורית, ואשר מהווה תחליף לדירה המקורית אותה היה אמור לרשת, וזאת על בסיס ניתוח אומד דעתו האמיתי של המצווה.

 

האם רשאי ביהמ"ש להשתמש בעיקרון "הביצוע בקרוב", על מנת להגשים את רצונו של המצווה, ולהנחיל נכס ליורש, לצורך הקמת הקדש, למרות שאין הוראה כזו בצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! ביהמ"ש רשאי לעשות שימוש בדוקטרינת "הביצוע בקרוב" לצורך הגשמת רצונו האמיתי של המצווה, למרות שהוראות הצוואה אינן מורות במפורש על העברת הנכס לידי זוכה לצורך הקמת הקדש, ובלבד שהגשמת מטרה זו קרובה לנוסח הוראות הצוואה.

האם סירובו של זוכה על פי צוואה, לבצע תנאי לזכייה בעזבון המוריש, הופך את ביצוע ההוראה לבלתי אפשרי?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! סירובו של זוכה לבצע תנאי מתלה בצוואה, אשר בהתקיימו יוענקו לו זכויות בעזבון המוריש, אינו הופך את הוראת הצוואה לבלתי אפשרית, מאחר שביצוע ההוראה יתאפשר עם חזרת הזוכה מסרבנותו.

האם ניתן להתנות בצוואה על חוק הנאמנות (1979), ולהורות על הקמת קרן מלגות, מבלי שתהווה הקדש?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראות חוק הנאמנות (1979), העוסקות בהקדש ציבורי, הינן הוראות שלא ניתן להתנות עליהן, ולכן אין תוקף לצוואה בה הורה המצווה על הקמת קרן, מבלי להפכה להקדש, בהתאם להוראות החוק

האם יש תוקף להוראת צוואה המעניקה זכויות לאדם שמת שהמוריש כתב את צוואתו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראת צוואה בה הוריש המצווה את נכסיו לאדם שנפטר טרם עשיית הצוואה, הינה הוראה חסרת תוקף, שכן בכוחו של המצווה להוריש את נכסיו, רק לאדם הנמצא בחיים בשעת פטירתו של המצווה, למעט חריגים, המפורטים בחוק.

האם יש תוקף להוראת צוואה השוללת או מגבילה את הזכות למזונות?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! חוק הירושה (1965) קובע באופן חד משמעי, כי הוראת צוואה המגבילה או שוללת את הזכות למזונות – בטלה.

 

האם ניתן לקיים הוראת צוואה המעניקה זכות שימוש בנכס מסויים לאדם שאינו תושב ישראל, כאשר החוק אוסר על החזקת נכס בידי תושב חוץ?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! הוראת צוואה המעניקה זכות שימוש בנכס מסויים לתושב חוץ, אינה בלתי חוקית, הואיל והזוכה בנכס יכול להפוך לתושב ישראל או למכור את הנכס לתושב ישראל, ולקבל תמורה כספית נאותה, בעדו.

האם זוכה, על פי צוואה, שהוראותיה בלתי חוקיות, רשאי להמתין ולבקש את קיום הצוואה, לאחר שהוראות הצוואה הפכו חוקיות בעיני המחוקק?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! אין כל מניעה שזוכה על פי צוואה הכוללת הוראות בלתי חוקיות, ימתין לעיתוי המתאים, ויבקש את קיום הצוואה, לאחר שהמחוקק תיקן את החוק, כך שהפעולות הבלתי חוקיות הפכו ללגיטימיות.

האם ניתן לקיים צוואה שבזמן עשייתה, הוראותיה היו בלתי מוסריות?

ירושה וצוואות צוואות

 

כן! צוואה שהוראותיה היו בלתי מוסריות בזמן כתיבתן, תקויים במידה ולאחר מכן, בעת קיום הצוואה הפכו הוראות הצוואה למוסריות בעיני הציבור.

 

האם צוואה אשר מנוסחת בצורה לא רגילה עלולה להיפסל?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! נוסח לא שגרתי או לא רגיל או לא שכיח של הוראות הצוואה, אינו מהווה, כשלעצמו, נימוק אשר בגינו יש לפסול צוואה.

האם צוואה שהוראותיה אינן סבירות, מהווה עילה לביטולה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! העדר סבירות או חוסר היגיון בצוואה, אינו מהווה מניע לפסילת הוראות הצוואה על הסף.

האם חלוקה לא צודקת או חלוקה בלתי שוויונית בצוואה, עלולה לגרום לפסילת הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! על פי חוק הירושה (1965) חלוקה המבטאת אפליה לרעה או אי צדק אינה מהווה סיבה לביטול צוואה.

האם ניתן לבצע צוואה, כאשר הזוכה על פי הצוואה נפטר?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! ניתן לבצע צוואה, אשר בה הזוכה על פי הצוואה נפטר, משום שחלקו בצוואה עובר ליורשיו, ואין מדובר בהוראה שאינה ניתנת לביצוע.

מה הדין כאשר המצווה ציווה את נכסיו למוסד צדקה, אשר אינו קיים עוד?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כאשר מצווה ציווה למוסד צדקה, אולם בעת קיום הצוואה, המוסד אינו קיים עוד, ניתן להעביר את נכסיו למוסד בעל מטרות דומות, לאלו שהתכוון המצווה בצוואתו.

 

האם אדם שרצח את המצווה, אשר הועיד לו בצוואתו נכסים, והתאבד, זכאי להעביר ליורשיו את מה שהיה אמור לרשת על פי הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

הוראה בצוואה אשר מעניקה זכויות לרוצחו של המצווה, אשר התאבד לאחר מכן, בטלה בשל היותה בלתי מוסרית, למרות שהרוצח עדיין לא הורשע, משום ששלח יד בנפשו.

 

מהו תוקפה של הוראה בצוואה אשר תולה את זכייתו של יורש, בכך שלא יתנגד לצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אין בהוראה בצוואה, הקובעת, כי זכייתו של יורש מותנית בכך שלא יתנגד לצוואה, כדי להביא לביטול ההוראה, ולכן על הזוכה מוטל לקיימה.

מהי נקודת הזמן על פיה בוחן ביהמ"ש, האם הוראה בצוואה היא בלתי חוקית?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר ביהמ"ש בוחן, האם הוראה בצוואה הינה הוראה חוקית, הוא בודק, האם בזמן קיום הצוואה ההוראה נוגדת את החוק. לכן, גם אם המצווה כתב הוראה בלתי חוקית, בעודו בחיים, הרי יתכן שההוראה תיחשב כחוקית, בעת קיום הצוואה.

האם ילדו הקטין של המצווה, אשר נושל מצוואת אביו, זכאי למזונות מן העזבון?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! ילד קטין אשר נושל מעזבון אביו, זכותו למזונות מן העזבון אינה נגרעת בשל כך.

האם העדפה של בן אחד על פני בן אחר בצוואה, הינה הוראה בלתי מוסרית?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! מדובר בהעדפה לגיטימית של המצווה, אשר בחר להעניק לבן אחד את עזבונו ובד בבד החליט לנשל את בנו האחר.

האם הוראה בצוואה המורה, כי בנו הקטין של המוריש לא יזכה לשום חלק מעזבונו, הינה הוראה חוקית?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! מדובר בהוראה חוקית.

האם הוראה בצוואה המזכה יורש אשר ביצע פשע כנגד המצווה, היא הוראה מוסרית?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראה בצוואה המזכה יורש שביצע פשע כנגד המצווה, הינה הוראה בלתי מוסרית והיא בטלה.

האם הוראה בצוואה הקובעת כי זכייתו של יורש, מותנית בכך שלא יתגרש, הינה הוראה מוסרית?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! התניה בצוואה המתנה את זכייתו של יורש, בכך שלא יתגרש, הינה התניה מוסרית וחוקית.

האם תנאי בצוואה הקובע, כי על היורש להשתקע בארץ על מנת לזכות בחלקו בעזבון, היא הוראה הנוגדת את תקנת הציבור?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הוראה בצוואה שמטרתה להביא יהודים לישראל בכוונה שישתקעו בארץ, אינה נחשבת להוראה שמנוגדת לתקנת הציבור.

האם צוואה שהשאיר אדם לאחר שרצח אדם אחר והתאבד, תקפה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! צוואתו של רוצח תקפה למרות שביצע פשע, משום שאין קשר בין ביצוע המעשה לבין קיום הצוואה.

מה דינה של הוראה בדבר ביצוע מעשה הנוגד את תקנת הציבור, בצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

הוראה בצוואה לביצוע מעשה הנוגד את תקנת הציבור – בטלה.

מה דינה של הוראה בדבר ביצוע מעשה בלתי אפשרי, בצוואה?

ירושה וצוואות

 

 

הוראה בצוואה לביצוע מעשה בלתי אפשרי – בטלה.

מהו דין צוואה המכילה הוראה בדבר ביצוע מעשה בלתי מוסרי?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

הוראה בצוואה לביצוע מעשה בלתי מוסרי – בטלה.

אני פנסיונר בגיל 70. אני חובב כדורגל מושבע. עד היום אני מתאמן להנאתי במועדון השכונתי. ברצוני לצוות חלק מעזבוני לעידוד שחקנים צעירים ומוכשרים המשחקים במועדון, כך שבכל שנה המאמן יבחר שחקן צעיר ומבטיח, ויעניק לו פרס כספי. האם הוראה ברוח זו בצוואתי תהיה בת תוקף?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! חוק הירושה (1965) קובע, כי מצווה יכול למנות אדם מסויים שיהיה רשאי לבחור מי מתוך קבוצה של אנשים יוכל לרשת חלק מעזבונו של המנוח. קיימת אפשרות ליצור מנגנון בצוואה, על פיו תואצל סמכות למאמן במועדון ספורט לבחור ספורטאי מבטיח, מדי שנה, אשר יקבל פרס שנתי שמקורו בקרן שתוקם למען מטרה זו.

האם מצווה יכול לתת הוראה בעלת תוקף בצוואה, לפיה הוא מייפה את כוחו של אדם מסויים להחליט מי יירש את עזבונו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! המצווה אינו יכול לייפות באופן גורף וכוללני את כוחו של מאן דהוא לקבוע מי יירש את עזבונו או מה יירש כל אחד מעזבונו. ברם, המצווה יכול לייפות את כוחו, בצמצום, לאדם אחר, שיהיה רשאי להחליט לגבי מן והעזבון תוך קביעת מגבלות, על ידי המצווה, לשיקול הדעת המוענק.

האם אדם שקבע המצווה לבחירת הזוכה, יכול להעביר לאדם אחר את זכות הבחירה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! אדם שקבע המצווה לבחירת הזוכה, אינו יכול להעביר לאדם אחר את זכות הבחירה, הואיל ומדובר בפעולה אותה חייב לבצע הבוחר, באופן אישי.

 

האם המצווה יכול לקבוע תאגיד, אשר יבחר את הזוכה, מתוך קבוצה מסויימת?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! מצווה יכול לקבוע תאגיד, אשר יבחר את הזוכה, מתוך קבוצה מסויימת.

האם אדם שנקבע ע"י המצווה לבחור זוכה מתוך קבוצה של אנשים, יכול לבחור את עצמו כזוכה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! אדם שנקבע ע"י המצווה לבחור זוכה מתוך קבוצה של אנשים, יכול לבחור את עצמו כזוכה, אם הוא נמנה על קבוצת האנשים שמתוכם יש לבחור את הזוכה.

מה הדין כאשר המצווה קבע אדם, אשר יבחר זוכה מתוך קבוצה, אולם אותו אדם לא בחר את הזוכה תוך זמן סביר?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כאשר המצווה קבע אדם אשר יבחר זוכה מתוך קבוצה, אולם אותו אדם לא בחר את הזוכה תוך זמן סביר, יבחר ביהמ"ש או אדם שיקבע ביהמ"ש את הזוכה.

האם המצווה יכול למסור ליותר מאדם אחד את התפקיד לבחור זוכה מתוך קבוצה מסויימת?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! המצווה יכול למסור ליותר מאדם אחד את התפקיד לבחור זוכה מתוך קבוצה מסויימת, ואין כל בעיה שמספר אנשים יבחרו את הזוכה מן הצוואה.

 

האם המצווה חייב לנקוב בשמם של אנשים, אשר מתוכם ייבחר זוכה אחד?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! המצווה אינו חייב לנקוב בשמם של אנשים, אשר מתוכם ייבחר זוכה אחד, וניתן להסתפק בהתייחסות כללית לקבוצה מסויימת.

האם המצווה יכול להעניק למנהל העזבון שיקול דעת מוחלט לבחירת זוכה מן הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! המצווה אינו יכול להעניק למנהל העזבון שיקול לבחירת זוכה מן הצוואה, מבלי שהשאיר למנהל העזבון קריטריונים לבחירת הזוכה.

האם המצווה יכול להעניק לאדם אחר סמכות לבחור מנה מתוך רשימת נכסים ממנה ייהנה הזוכה, על פי הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! המצווה יכול להעניק לאדם אחר סמכות לבחור מנה כלשהי מתוך רשימת נכסים ממנה ייהנה הזוכה, על פי הצוואה.

האם המצווה יכול להחליט להעביר לאדם אחר את הסמכות לקבוע את החלק היחסי בעזבון שכל יורש יזכה בו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! אין המצווה יכול למסור לאדם אחר את הכח לקבוע מהו החלק היחסי בעזבון שכל יורש יזכה בו.

האם המצווה יכול להסמיך אדם אחר, אשר יבחר את מנהל העזבון, לפי ראות עיניו?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הוראה לפיה יש לאדם אחר סמכות להחליט מי יהיה מנהל העזבון בטלה.

מה הדין כאשר המצווה קבע את סוג הזוכה בעזבון, אולם הוא לא קבע מי יבחר את הזוכה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אם המצווה לא קבע איך ייבחר הזוכה בעזבונו, הרי שביהמ"ש יכול לעשות זאת במקומו או שביהמ"ש יקבע שאדם מסויים יעשה זאת.

 

האם המצווה יכול להעניק לאדם אחר סמכות לקבוע את זהות הזוכה מתוך רשימה שערך?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! המצווה יכול לקבוע בצוואתו, כי מנהל העזבון יחליט איזה מוסד ייהנה מעזבונו, מתוך רשימה או קריטריונים שקבע המצווה בעצמו.

 

האם המצווה יכול להורות כי אדם אחר יקבע מי יזכה בעזבון?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! אין המצווה יכול להעביר לאדם אחר את ההחלטה מי יזכה בעזבון או מה יהיה חלקו בעזבון.

מה דינה של צוואה אשר כוללת הוראה התולה את תוקפה של הצוואה ברצונו של אדם אחר?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

הצוואה תהא תקפה, אולם ההוראה הקובעת כי תוקף הצוואה תלוי ברצונו של אדם אחר – בטלה.

האם בני זוג רשאים לערוך צוואה משותפת?

ירושה וצוואות צוואות

 

כן! בני זוג יכולים לערוך צוואה משותפת, הואיל וצוואה משותפת אינה פוגעת בחופש של בני הזוג לשנות את צוואתם לאחר מכן.

 

האם פסול דין יכול לצוות באמצעות אפוטרופוס?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! צוואה נחשבת כמעשה אישי, ורק המצווה יכול לעשותה, ולפיכך אין כל אפשרות שצוואת פסול דין תיעשה באמצעות אפוטרופוס או תהיה בת תוקף.

 

האם קטין יכול לצוות באמצעות אפוטרופוס?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! צוואה נחשבת כמעשה אישי, ורק המצווה יכול לעשותה, ולפיכך אין כל אפשרות שצוואת קטין תיעשה באמצעות אפוטרופוס או תהיה בת תוקף.

האם ניתן לכלול בצוואה הוראה התלויה ברצונו של אדם שאינו המצווה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראה בצוואה התלויה ברצונו של אדם אחר שאינו המצווה – בטלה.

 

האם גבר הנשוי לאישה אחת וחי עם אישה אחרת אשר נחשבת כידועה בציבור, חייב לכלול את בנו מן הידועה בציבור, בצוואתו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! אדם העורך צוואה רשאי להדיר ממנה את ילדיו, ולא ניתן להכריחו לשנות את צוואתו או לבטלה, שכן החופש לצוות הינו אחד מן היסודות החשובים ביותר בדיני ירושה.

 

האם ניתן לכתוב בצוואה, כי החלק שאני מוריש, בדירת המגורים, לילדיי הקטינים, יירשם בטאבו, רק כאשר אשתי תינשא שנית, או תגור עם גבר בדירה המשותפת, או תשכיר את הדירה, וזאת על מנת להבטיח שזכויותיהם של הילדים לא תיפגענה עקב כניסת גבר זר לחייה של אשתי?

ירושה וצוואות צוואות

כן! מוריש יכול להורות בצוואתו, כי חלקו וזכויותיו בדירת המגורים המשותפת, יירשמו על שם ילדיו הקטינים, במועד מסויים או בהתרחש ארוע מסויים כגון: שאשתו תינשא שוב, או תתחיל לחיות עם בן זוג חדש, או תשכיר את דירת המגורים.

 האם ניתן להוריש נכסים ליורש שמבקש להישאר בעילום שם?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! מוריש אינו יכול להוריש את נכסיו לאדם, מבלי לציין פרטים לגבי זהות היורש, משום שחוק הירושה (1965) קובע, כי הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המוריש – בטלה.

האם בעל משק שהינו חבר מושב יכול להורות בצוואתו, כי מעמדו, כחבר מושב, יעבור לאדם אחר, לאחר מותו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! בעל משק יכול אמנם להורות כי זכויותיו הקנייניות תעבורנה לאדם אחר, לאחר מותו, אולם אין לו אפשרות לצוות על העברת מעמדו כחבר מושב.

האם מוריש יכול לעשות צוואה בלתי חוזרת, בה הוא מתחייב שלא לשנותה או לבטלה?

ירושה וצוואות צוואות

לא! מוריש אינו יכול לערוך צוואה, הכוללת התחייבות שלא לשנותה או לבטלה, שכן חוק הירושה (1965) מעניק חופש ציווי מלא למוריש לשנות או לבטל את צוואתו, והוראת צוואה או התחייבות חוזית המגבילה זכות זו של המוריש – בטלה.

 

האם יתכן שמוריש יבצע שינוי בצוואתו המקורית, מבלי שהיורשים שצויינו בצוואה הראשונית ידעו על כך כלל?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! מצווה רשאי לשנות, לבטל או לתקן את צוואתו, וזאת מבלי להודיע על כך ליורשיו הפוטנציאליים, שכן יש למוריש חופש ציווי מלא, ולא קיימת כל הוראה בחוק הירושה (1965) המחייבת הודעה ליורשים לגבי ביצוע שינויים בצוואה.

 

האם רשאי ביהמ"ש לקבוע את כשרותו ש ל המצווה על סמך עדותו של עורך הצוואה, ולהעדיף אותה על פני ראיה רפואית?

ירושה וצוואות צוואות

כן! אין כל מניעה שביהמ"ש יבסס את מסקנתו, באשר לכושרו המשפטי של המצווה, על עדותו של עורך הצוואה ויעדיף אותה על פני עדות רפואית.

על מי מוטל נטל ההוכחה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, על הטוען לפסלות הצוואה, או על המבקש לקיים את הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

נטל ההוכחה להוכיח כי המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, מוטל על הטוען לפסלות הצוואה, ועליו להוכיח כי קיים קשר בין תפיסת המציאות המעוותת של המצווה להוראות הצוואה.

 

איזה שיקולים לוקח בחשבון ביהמ"ש בשעה שהוא בוחן האם המצווה ידע להבחין בטיבה של צוואה?

ירושה וצוואות

 

 

ביהמ"ש קבע מספר קריטריונים לפיהם תיבחן יכולתו של המצווה להבחין בטיבה של צוואה, כגון מודעות המצווה לכך שהוא עורך צוואה, מודעות המצווה לתוצאות עשיית הצוואה וידיעתו לגבי יורשיו והיקף רכושו.

על מי מוטל הנטל להוכיח את דבר קיומה של הגבלה על המצווה, האם על המתנגד לקיום הצוואה או על הרוצה לקיימה?

ירושה וצוואות

 

 

הנטל להוכיח קיומה של מגבלה על המצווה, מוטל על המתנגד לקיום הצוואה, ועליו להביא ראיות מוצקות לגבי חוסר כושרו של המצווה.

מהו הזמן הקובע לבחינת מצבו של המצווה, כאשר עולה טענה כנגד יכולתו של המצווה להבחין בטיבה של צוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

העיתוי הקובע לבחינת מצבו של המצווה, כאשר עולה טענה כנגד יכולתו להבחין בטיבה של צוואה, הינו שעת עשייתה של הצוואה.

 

כיצד אדם המתנגד לקיום צוואה, יכול להוכיח שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אדם הרוצה להוכיח שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, עליו לעשות זאת באמצעות עדות רפואית או ראיה מוצקה אחרת המוכיחה, כי בשעת עריכת הצוואה, המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.

האם כל אדם שנתמנה לו אפוטרופוס, נחשב כפסול דין?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! אדם שנתמנה לו אפוטרופוס אינו בהכרח פסול דין.פסול דין הינו רק אחד מן המקרים בהם ניתן למנות לאדם אפוטרופוס.

 

האם בצוואה אשר בה ציווה המוריש את נכסיו לילדיו רק לאחר מות אשתו, רשאים ילדי המוריש להסתלק מחלקם בצוואה, כדי שיוכלו לזכות בעזבון כיורשים על פי דין?האםב

ירושה וצוואות צוואות

 

לא! בצוואה אשר בה ציווה המוריש את נכסיו לילדיו, רק לאחר מות אשתו, הסתלקות הילדים מחלקם בצוואה כדי לזכות בעזבון כיורשים על פי דין, עלולה לסכל את רצון המצווה, אשר ייעד להם את נכסיו, רק לאחר מות אשתו ולא לפני כן.

כיצד ניתן להגביל את כוחו של המצווה לקבוע כראות עניו מה ייעשה בנכסיו?

ירושה וצוואות צוואות

הגבלת כוחו של המצווה לקבוע מה ייעשה בנכסיו לאחר מותו, תיעשה בחקיקה אשר תיועד ליצור איזון בין כבוד המת לבין כבודם של אלו שנשארו בחיים.

 

כיצד השפיע חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על הזכות לצוות בישראל?

ירושה וצוואות צוואות

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מעניק זכות חוקתית לאדם לעשות בנכסיו לאחר מותו, לפי רצונו, ואין לפגוע בזכות זו אלא באמצעים ובדרכים שנקבעו בחוק היסוד.

האם אדם יכול לעשות הסכם עם אדם אחר, אשר בו הוא מתחייב לערוך את צוואתו, בהתאם לאמור בהסכם?

ירושה וצוואות

לא! אדם אינו רשאי לעשות הסכם המחייב אותו לערוך צוואה, בהתאם לאמור בהסכם, הואיל ולא ניתן להגביל את זכותו של אדם לצוות כרצונו.

 

האם צוואה הדדית שערכו בני זוג, היא בעלת תוקף?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! צוואה שערכו בני זוג תהיה בעלת תוקף, למרות שיש בצוואה כזו הוראות המגבילות את חופש הבחירה של המצווים. כל אחד מבני הזוג יכול לשנות את צוואתו עד ליום מותו, ללא כל הגבלה.

האם אדם יכול לתבוע פיצוי מן העזבון לאחר שהובטח לו ע"י המצווה, כי הוא יכלול אותו בצוואתו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

חוק הירושה שולל את תוקפה של התחייבות לעשות צוואה לטובת אדם מסויים. אולם אם המצווה הבטיח לאותו אדם, כי יכלול אותו בצוואתו והוא לא עשה כן, אותו אדם יכול לתבוע את עזבון המצווה על הפרת ההתחייבות והנזקים שנגרמו לו.

 

אם ניתן לכלול בצוואה הוראה המגבילה את זכותו של המצווה לבטל את הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

לא! ההוראה בצוואה בטלה, והמצווה חופשי לצוות כרצונו.

האם ניתן לכלול בצוואה הוראה המגבילה את זכותו של המצווה לשנות את הצוואה?

ירושה וצוואות

 

 

לא! ההוראה בצוואה בטלה, והמצווה חופשי לצוות כרצונו.

האם ניתן לכלול בצוואה הוראה השוללת את זכותו של המצווה לשנות את הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! ההוראה בצוואה מחוסרת תוקף והמצווה חופשי לצוות כרצונו.

האם התחייבות המצווה לבטל את הצוואה בנסיבות מסויימות, תקפה?

ירושה וצוואות

לא! התחייבות לבטל את הצוואה אינה תופסת והמצווה חופשי לצוות כרצונו.

האם התחייבות אדם לשנות את הצוואה בנסיבות מסויימות, תקפה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! התחייבות לשנות את הצוואה אינה תופסת, ולמצווה יש חופש לצוות כרצונו. ההוראה בצוואה תתבטל, אולם שאר חלקי הצוואה יישארו בתוקף, ככל שאין להם נגיעה להוראה המבוטלת.

האם התחייבות אדם לעשות צוואה,הינה התחייבות תקפה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! התחייבות לעשות צוואה אינה תופסת. למצווה יש חופש לצוות כרצונו.

במותו לפני מספר שנים הותיר אבי צוואה המקפחת את ילדיו לטובת אשה שהכיר וחיה עמו 3 שנים לפני מותו. בשנותיו האחרונות היה המנוח מאושפז לעיתים, בבתי חולים פסיכיאטרים. האם ילדיו יכולים לטעון היום כנגד הצוואה?

ירושה וצוואות

כדי לשלול תוקפה של צוואה, שערך נפטר, אשר היה מאושפז מזמן לזמן בבתי חולים פסיכיאטרים, יש להוכיח כי בשעת עריכת הצוואה היה המצווה פסול דין או כי ידע להבחין בטיבה של צוואה. רק לאחר שהוכרז המצווה כפסול דין על ידי ביהמ"ש, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (1962), נשללת כשרותו המשפטית ובכלל זה, הכשרות לצוות. במידה והוכרז המנוח כפסול דין, אין צורך לבדוק את השאלה האם ידע להבחין בטיבה של הצוואה. העובדה, שהמנוח קיפח בצוואתו את יורשיו, על פי דין, אין בה, כשלעצמה, כדי להעיד על העדר כשרות לצוות. יחד עם זאת, ראוי לבחון, האם על פי נסיבות העניין, בת זוגתו לא הפעילה השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

 

 

האם יש תוקף לצוואה שערכה אשה הלוקה במחלת נפש מסוג סכיזופרניה, המטופלת בתרופות, ואשר שיקול דעתה ותבונתה חוזרים אליה מידי פעם?

ירושה וצוואות

חוק הירושה (1965) קובע, כי צוואה שנעשתה על ידי מי שהוכרז כפסול דין או בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה – בטלה. על כן, צוואה שנעשתה על ידי חולת סכיזופרניה שלא הוכרזה על ידי ביהמ"ש, כפסולת דין, הינה בעלת תוקף, אלא אם הוכח בביהמ"ש, כי לא היתה צלולה בדעתה וידעה להבחין בטיבה של הצוואה, בשעת עריכתה.

האם ניתן לפסול מינוי של מומחה שמינה ביהמ"ש למשפחה בתיק ירושה?

ירושה וצוואות

כן.

מתי יפסול בימ"ש מומחה אשר התמנה על-ידו לבחון את מצבו של המצווה בעת עריכת הצוואה?

ירושה וצוואות

כאשר קיים חשש ממשי לכך, שנעשה עיוות דין לאחד הצדדים.

האם צוואה שנעשתה בשעה שאדם היה פסול דין, תהא בת תוקף, במידה וביהמ"ש יכריז לאחר עשייתה, על הפסקת מעמדו המיוחד כפסול דין?

ירושה וצוואות

לא! ביהמ"ש אינו יכול לרפא צוואה שנעשתה במצב של העדר כשרות משפטית, גם אם תבוטל את הכרזתו של המצווה כפסול דין, לאחר עשיית הצוואה, הואיל והמועד הקובע את תוקף הצוואה הינו כשרותו המשפטית או העדרה, בשעת עריכת הצוואה.

 

האם יש תוקף לצוואה של אדם שנערכה לאחר שהוכרז ע"י ביהמ"ש כפסול דין?

ירושה וצוואות

מי שהוכרז כפסול דין על ידי ביהמ"ש, הופך לחסר כשרות משפטית ואם הוא עושה צוואה לאחר הכרזתו, אזי הצוואה בטלה.

האם קטין יכול לאשרר את צוואתו, על ידי אי ביטולה, לאחר שהפך לבגיר?

ירושה וצוואות

 

 

לא! צוואה שערך אדם בשעה שהיה קטין – בטלה, ואין ביכולתו לאשרר את צוואתו לאחר שמלאו לו 18 שנים.

האם יש תוקף לצוואה אשר נערכה ע"י קטין בעל תואר אקדמי?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אין תוקף לצוואה שערך קטין בעל השכלה אקדמית, מאחר שחוק הירושה (1965) מטיל מגבלת גיל מינימום על עושה הצוואה. רק בגיר כשיר לעשות צוואה בעלת תוקף.

 

האם צוואה שערך קטין, אשר הבין את טיבה של הצוואה ואת משמעותה, הינה צוואה כשרה?

ירושה וצוואות

 

 

לא! צוואה שערך קטין – בטלה. בטלות הצוואה נובעת מגילו הצעיר. גם אם הקטין הבין את טיבה ומשמעותה של הצוואה, אין בכך כדי להכשיר את מעשהו.

מי רשאי לערוך צוואה?

ירושה וצוואות

עשיית צוואה מותרת לכל אדם, אלא אם כן כשרותו נשללה ממנו כדין.

מה דינה של צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה ידע להבחין בטיבה של הצוואה, אולם לאחר מכן איבד יכולת זו?

ירושה וצוואות

צוואה שנעשתה בשעה שאדם ידע להבחין בטיבה, תהיה כשרה, על אף העובדה שלאחר מכן הוא איבד יכולת זו.

האם צוואה שכתב נער בן 16, תהיה כשרה ביום שבו יגיע לגיל 18?

ירושה וצוואות

 

 

לא! צוואה שכתב נער בן 16- בטלה, ואין זה משנה שהגיע לגיל 18.

האם חייל שטרם מלאו לו 18, כשר לצוות?

ירושה וצוואות

 

 

לא! חייל שטרם מלאו לו 18, אינו כשר לצוות.

 

אם אשה נשואה שטרם מלאו לה 18 שנים, כשרה לצוות?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אשה נשואה שטרם מלאו לה 18 אינה כשרה לצוות. כל אדם שהוא מתחת לגיל 18, אינו כשר לצוות, ואין זה משנה מה מצבו המשפחתי.

 

מה דינה של צוואה שערך אדם בעת שהיה קטין, לאחר שהפך לבגיר?

ירושה וצוואות

צוואה שערך אדם בהיותו קטין, הינה צוואה חסרת תוקף, על אף שבינתיים נעשה בגיר.

 

 

האם צוואה אשר בה שלל המצווה מאחד מילדיו את הזכות לקבל חלק מעזבונו, עלולה לגרום לפסלות הצוואה?

ירושה וצוואות

 

 

לא! כל זמן שלא הוכח כי המצווה לא היה צלול בדעתו, בעת שערך את צוואתו, אין שום חשיבות למידת ההיגיון או הצדק, שבהוראות הצוואה.

האם צוואה שערך אדם ואחר כך התאבד, כשרה?

ירושה וצוואות

 

 

אם אדם היה צלול בדעתו, ולא הוכח שמצבו נפשי השפיע עליו לכתוב את הצוואה, הרי שצוואתו תקפה.

האם מחלה קשה אשר בה חולה המצווה בעת כתיבת הצוואה, עלולה לגרום לפסילת הצוואה?

ירושה וצוואות

 

 

לא! מחלה קשה אינה קריטריון על פיו יש לפסול את הצוואה. יש לבדוק האם בעת כתיבת הצוואה היה המצווה צלול בדעתו.

מה דין טענה שמעלה אדם, כי המצווה לא היה צלול בדעתו בטרם כתב את הצוואה?

ירושה וצוואות

 

 

אין בטענה זו כדי להביא לפסילת הצוואה. צלילות דעתו של המצווה נבחנת בשעת עריכת הצוואה, ולא לפני או אחרי כתיבת הצוואה.

מה דינה של טענה שמעלה אדם, כי המצווה היה פסול דין, בעת עריכת הצוואה?

ירושה וצוואות

 

 

אדם הטוען כי בשעת עריכת הצוואה לא היה המצווה כשיר כדין לערוך אותה, צריך להביא ראיות מוצקות וברורות התומכות במצבו הנפשי של המצווה בשעת עריכת הצוואה.

מה דינה של צוואה שערך אדם בעל ליקוי שכלי שלא הוכרז כפסול דין?

ירושה וצוואות

אם המצווה לא הוכרז כפסול דין, הרי שהצוואה כשרה. ליקוי שכלי אינו שולל באופן אוטומטי את היכולת לערוך צוואה כמו כל אדם רגיל.

מה דינה של צוואה שהכין אדם אשר סובל מהפרעות נפשיות?

ירושה וצוואות

עצם העובדה שאדם סובל מהפרעות נפשיות, אין בזה כדי להביא לפסילת צוואה שערך.

מה דינה של צוואה שערך פסול דין, בטרם הוכרז ככזה?

ירושה וצוואות

כל עוד לא הוכרז אדם כפסול דין, אין כל סיבה לפסול את צוואתו.

מה דינה של צוואה שערך חולה נפש?

ירושה וצוואות

עצם העובדה שאדם חולה במחלת נפש, אינה פוסלת באופן מיידי את צוואתו. יש צורך לבדוק, האם מחלת הנפש פגעה ברצונו החופשי, וביכולת שלו להבין שמדובר בצוואה.

האם צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה, כשרה לשמש כצוואה?

ירושה וצוואות

לא! צוואה שערך המצווה בשעה שלא ידע להבחין בטיבה של הצוואה – בטלה. ככלל, המצווה צריך להבין על מה הוא חותם, למי הוא מצווה את רכושו, ובאיזה רכוש מדובר.

האם פסול דין יכול לעשות צוואה?

ירושה וצוואות

לא! פסול דין איננו כשר לערוך צוואה וצוואה שהתיימר לעשות בטלה. מדובר אך ורק על מי שהוכרז כפסול דין. אדם שלא הוכרז כפסול דין, צוואתו כשרה.

האם קטין יכול לעשות צוואה?

ירושה וצוואות

 

 

לא! קטין איננו כשר לערוך צוואה, וצוואה שנעשית ע"י קטין בטלה.

 

האם המדינה יכולה להשתמש בכספי העזבון לתקציב משרד הבריאות?

ירושה וצוואות

 

כן! כספי העזבון עוברים לבעלות המדינה, אשר יכולה להשתמש בהם, כדי לתקצב את משרד הבריאות והסעד.

 

האם המדינה יכולה להשתמש בכספי העזבון לתקציב משרד החינוך?

ירושה וצוואות

כן! כספי העזבון עוברים לבעלות המדינה, אשר יכולה להשתמש בהם, כדי לתקצב את משרד החינוך, והמדע.

האם המדינה יכולה להעניק מנכסי העזבון לבני משפחה שאינם יורשים על פי דין?

ירושה וצוואות

 

 

כן! לשר האוצר יש סמכות לחלק או לשלם מן העזבון תשלום חד פעמי או תשלומים חוזרים, לבני משפחה שאינם יורשים על פי דין.

 

האם המדינה יכולה להעניק מנכסי העזבון לאדם שאינו קרובו של המוריש?

ירושה וצוואות

כן! לשר האוצר יש סמכות לחלק או לשלם מן העזבון תשלום חד פעמי או תשלומים חוזרים, לאדם שקיבל תמיכה מן המוריש, לאדם או תאגיד שתמכו במוריש בחייו.

האם המדינה יכולה להעניק מנכסי העזבון לאדם שאינו קרובו של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כן! לשר האוצר יש סמכות לחלק או לשלם מן העזבון תשלום חד פעמי או תשלומים חוזרים, לאדם שקיבל תמיכה מן המוריש, לאדם או תאגיד שתמכו במוריש בחייו, וכן לבני משפחה שאינם יורשים על פי דין.

מה הדין כאשר מדינה זרה אינה מכירה בזכותה של מדינת ישראל לרשת?

ירושה וצוואות

 

 

מדינת ישראל תכיר בזכותה של מדינה זרה לרשת, רק אם אותה מדינה זרה מכירה בזכותה של מדינת ישראל לרשת.

מה הדין כאשר יש ספק, האם המוריש השאיר אחריו יורשים?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר מתעורר ספק בשאלת קיומם של יורשים לנפטר אין המדינה זכאית לרשת. המדינה זכאית לרשת, רק כאשר אין למוריש קרובים בשלושת דרגות הקירבה המשפחתית הנדרשת בחוק.

איזה שימוש יכולה המדינה לעשות בעזבונו של המוריש במידה והיא היורשת על פי החוק?

ירושה וצוואות

 

 

במקרה שבו המדינה היא היורשת על פי החוק, ישמש העזבון למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם לשר האוצר יש סמכות לחלק או לשלם מן העזבון תשלום חד פעמי או תשלומים חוזרים לאדם, תאגיד או בן משפחה שאינו יורש על פי החוק.

 

מתי תיחשב המדינה ליורשת על פי החוק?

ירושה וצוואות

המדינה תיחשב ליורשת, כאשר המוריש לא הותיר אחריו בן זוג או קרובים אחרים בקירבת דם או ילד שאומץ כדין.

 

מה הדין כאשר הוריו המאמצים של המאומץ נפטרים, והוא נמסר לאימוץ פעם שנייה?

ירושה וצוואות

ככלל, מאומץ שהוריו המאמצים נפטרו והוא נמסר לאימוץ פעם שנייה, זכאי לרשת את מאמציו הראשונים.

האם צאצאי מאומץ זכאים לרשת את הוריו המאמצים ואת הוריו הביולוגיים?

ירושה וצוואות

כן! צאצאי מאומץ יורשים הן את הוריו הביולוגיים והן את הוריו המאמצים.

האם מאומץ זכאי לרשת את הוריו המאמצים ואת הוריו הביולוגיים?

ירושה וצוואות

כן! מאומץ יורש הן את הוריו הביולוגיים והן את הוריו המאמצים.

 

מה הדין כאשר לאחר מותו של המאמץ, נפטר המאומץ, מבלי להשאיר אחריו צאצאים?

ירושה וצוואות

כאשר המאמץ נפטר, ואחריו מת המאומץ, מבלי שהשאיר אחריו שארי בשר, המדינה תירש את עזבונו, בהעדר בן זוג, משום שהן קרוביו הביולוגיים של המאומץ והן משפחתו המאמצת אינם יורשים אותו.

 

האם הורה מאמץ זכאי לרשת את קרוביו הביולוגיים של המאומץ?

ירושה וצוואות

לא! הורה מאמץ אינו זכאי לרשת את קרוביו הביולוגיים של המאומץ.

האם הורה מאמץ זכאי לרשת את ילדו של המאומץ?

ירושה וצוואות

 

 

כן! הורה מאמץ זכאי לרשת את ילדו של המאומץ.

 

האם ילד מאומץ זכאי לרשת את אחיו שנולדו להוריו המאמצים?

ירושה וצוואות

 

לא! ילד מאומץ אינו זכאי לרשת את אחיו שנולדו להוריו המאמצים, משום שילד מאומץ אינו יכול לרשת, על פי דין, את קרובי המאמץ.

מה הדין כאשר בנו של המוריש נפטר לפניו, והוא השאיר אחריו ילד מאומץ בלבד?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר בנו של המוריש נפטר לפניו, והוא הניח אחריו ילד מאומץ, הילד המאומץ אינו יכול לרשת, על פי דין, את קרובי המאמץ, ולכן עזבון המוריש יעבור למדינה והבן המאומץ לא יזכה באף חלק מן העזבון.

מה הדין כאשר הורה חורג אימץ כדין את ילדו של בן זוגו?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר הורה חורג אימץ את ילדו של בן זוגו, הילד זכאי לרשת את ההורה המאמץ ולא זכאי לרשת את הורי ההורה המאמץ ואף לא את ילדי ההורה המאמץ.

 

מה הדין כאשר ילד שהוריו נהרגו בתאונה, נמסר לקרוביו אשר שימשו לו כמשפחה אומנת?

ירושה וצוואות

 

 

ילד שגודל ע"י אחד מבני המשפחה, לאחר שהוריו מתו, אינו זכאי לזכויות בירושה מבן המשפחה אשר גידל אותו, כל עוד הוא לא אומץ כדין על ידו.

 

האם ילדו המאומץ של המוריש זכאי למזונות מן העזבון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! הזכות למזונות מן העזבון קיימת גם עבור ילדו המאומץ של המוריש, וזכות זו ניתנת אף למי שלא אומץ כדין.

האם צאצאי הורי הוריו הביולוגיים של המאומץ, זכאים לרשת את המאומץ?

ירושה וצוואות

 

 

לא! צאצאי הורי הוריו הביולוגיים של המאומץ, אינם יורשים, על פי דין, את המאומץ.

האם הורי הוריו הביולוגיים של המאומץ, זכאים לרשת את המאומץ?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הורי הוריו הביולוגיים של המאומץ, אינם יורשים, על פי דין, את המאומץ.

 

האם הוריו הביולוגיים של המאומץ זכאים לרשת את המאומץ?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הוריו הביולוגיים של המאומץ, אינם יורשים, על פי דין, את המאומץ.

 

 

האם צאצאי מאומץ זכאים לרשת את קרובי משפחתו הביולוגית?

ירושה וצוואות

 

 

כן! צאצאיו של מאומץ יורשים את קרוביו הביולוגיים.

האם המאומץ זכא לרשת את קרובי משפחתו הביולוגית?

ירושה וצוואות

 

 

כן! המאומץ יורש את קרוביו הביולוגיים.

 

האם חוק הירושה מכיר באימוץ שנעשה בחו"ל?

ירושה וצוואות

 

 

אימוץ שנעשה כדין, לפי חוק שהיה בתוקף במקום בו נעשה האימוץ, מוכר כאימוץ כדין לפי חוק אימוץ ילדים (1981), ולכן יוכר הדבר כאימוץ כדין גם לצורך חוק הירושה.

 

מה הדין כאשר האימוץ לא קיבל אישור חוקי, אולם ההורים רואים את הילד כמאומץ, והוא רואה אותם כהורים מאמצים?

ירושה וצוואות

 

 

אימוץ שלא קיבל אישור חוקי ולא נעשה כדין, אינו מקנה זכויות ירושה למאומץ על פי החוק.

מהו התנאי שצריך להתקיים כדי שהמאומץ יירש את המאמץ?

ירושה וצוואות

 

כדי שמאומץ יוכל לרשת את מאמצו, האימוץ חייב להיות כדין. אימוץ כדין פירושו אימוץ לפי חוק אימוץ ילדים (1981). בישראל קשר של אימוץ נוצר רק עם מתן צו אימוץ ע"י ביהמ"ש.

האם קרובי המאמץ יכולים לרשת את המאומץ?

ירושה וצוואות

 

 

לא! קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ.

האם המאמץ זכאי לרשת את המאומץ?

ירושה וצוואות

 

 

כן! המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו הביולוגי.

האם ילדי המאומץ יכולים לרשת את אחיו של המאמץ?

ירושה וצוואות

 

 

לא! צאצאי המאומץ אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ.

האם המאומץ יכול לרשת את אחיו של המאמץ?

ירושה וצוואות

 

 

לא! המאומץ אינו יורש על פי דין את קרובי המאמץ.

 

האם ילדיו של המאומץ זכאים לרשת את ההורים המאמצים?

ירושה וצוואות

 

 

כן! צאצאיו של המאומץ יורשים את ההורים המאמצים.

 

האם המאומץ יכול לרשת את אחיו של המאמץ?

ירושה וצוואות

 

 

לא! המאומץ אינו יורש על פי דין את קרובי המאמץ.

האם ילדיו של המאומץ זכאים לרשת את ההורים המאמצים?

ירושה וצוואות

 

 

כן! צאצאיו של המאומץ יורשים את ההורים המאמצים.

האם ילד שאומץ כדין זכאי לרשת את הוריו המאמצים?

ירושה וצוואות

 

 

כן! ילד שאומץ כדין יורש את הוריו המאמצים, כאילו היה ילדם הביולוגי.

מה הדין כאשר יורש הסתלק מחלקו בעזבון, אולם חוץ ממנו לא קיימים יורשים נוספים?

ירושה וצוואות

 

 

ככלל, חוק הירושה (1965) אינו נותן פיתרון למצב אשר בו יורש הסתלק מחלקו בעזבון, ואין בנוסף אליו יורשים נוספים.עם זאת, ניתן להניח שחלקו של היורש המסתלק יעבור ליורשיו.

 

האם יורש יכול לוותר על זכותו בעזבון לטובת אדם זר?

ירושה וצוואות

 

 

לא! יורש יכול להסתלק מחלקו בעזבון, רק לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

 

האם פסול דין יכול לוותר על זכותו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

כן! פסול דין יכול לוותר על זכותו בעזבון, לאחר אישור ביהמ"ש.

האם קטין יכול להסתלק מזכותו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! קטין יכול לוותר על זכותו בעזבון, אולם יש צורך באישור ביהמ"ש לכך.

מתי יורש יכול להסתלק מזכותו בירושה?

ירושה וצוואות

 

 

יורש יכול להסתלק מזכותו בירושה, לאחר מות המוריש, וכל עוד לא חולק העזבון.

האם קיים הבדל בחוק הירושה בין זכר לנקבה, באשר לכשרות לרשת המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אין הבחנה או העדפה בין זכר לנקבה, באשר לכשרות לרשת את המוריש.

 

האם קיימת הבחנה בחוק הירושה (1965) בין בן בכור לבין בן זקונים, באשר לכשרות לרשת את המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אין הבדל בין בן בכור לבין בן זקונים, באשר לכשרות לרשת את המוריש. כל אחד מילדי המוריש עלול למצוא את עצמו פסול מלרשת, אם עשה מעשה, אשר לגביו, נקבע בחוק הירושה (1965), כי אינו כשר לרשת.

 

מה ייעשה בחלקו בעזבון של יורש על פי צוואה, הנמצא פסול מלרשת?

ירושה וצוואות

 

 

יורש על פי צוואה אשר נמצא פסול מלרשת את עזבונו של המצווה, חלקו יחולק בין היורשים, על פי דין ולא בין היורשים על פי הצוואה.

מה ייעשה עם חלקו של יורש אשר נמצא פסול לרשת?

ירושה וצוואות

 

 

חלקו של היורש הפסול מתווסף לחלקם של שאר היורשים על פי חלקיהם.

 

האם ילדיו של בן שנפטר, אשר מת לפני המוריש, זכאים לחלק מעזבון המוריש, במידה והמוריש לא ערך צוואה?

ירושה וצוואות

 

 

כן! הואיל ולא נערכה צוואה על ידי המוריש, ילדי הבן שנפטר, אשר מת לפני המוריש, זכאים לקבל את חלקו של הנפטר בעזבון, שכן הילדים יורשים במקומו של הנפטר.

 

כיצד יחולק עזבון המוריש, כאשר כל ילדיו נפטרו, אולם נשארו אחריהם נכדים, אשר נולדו לילדיו?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר ילדיו של המוריש נפטרו, ונותרו רק נכדים אחריהם, יחולק עזבונו של המוריש ביחסיו למספר ילדיו, כך שהחלק המיועד לכל ילד יתחלק בין צאצאיו בחלקים שווים.

מה הדין כאשר אחד מהוריו של המוריש נפטר לפניו?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר אחד מהוריו של המוריש נפטר לפניו, חלקו בעזבון ההורה הנפטר, עובר לצאצאיו, ולא להורה שנותר בחיים.

מה הדין כאשר ילדיו ונכדיו של המוריש נפטרו לפניו, אך נותר נין אחד?

ירושה וצוואות

 

 

אם ביום פטירת המוריש, ילדיו ונכדיו אינם בחיים, הרי שהנין שלו או צאצא מרוחק יותר עשוי לרשת אותו.

כיצד מתחלק העזבון בין צאצאי הילד שנפטר לפני המוריש?

ירושה וצוואות

 

ילדיו של הילד שנפטר חולקים ביניהם את החלק שהגיע לידיהם באופן שווה.

מה הדין כאשר ילדו של מוריש מת לפניו והשאיר אחריו צאצאים?

ירושה וצוואות

 

 

אם ילדו של מוריש נפטר לפניו והוא השאיר אחריו צאצאים, הרי שילדיו יורשים במקומו.

מיהם היורשים על פי הדת המוסלמית, כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה?

ירושה וצוואות

 

 

ככלל, על פי הקוראן יתחלקו ההורים והקרובים של הנפטר בכל עזבונו. במידה והמוריש מת בלי בנים, אולם השאיר אחריו אחות, תירש האחות חצי מן העזבון והוריו יירשו את היתר. אם הותיר אחריו המוריש שתי אחיות – תירשנה אחיותיו שני שליש והוריו את היתר.

אישה שנפטרה מבלי שהותירה אחריה בנים, יירש בעלה חצי מנכסיה. אך אם בן לה – יירש הבעל רבע מן העזבון.

נפטר אדם בלא שהשאיר אחריו בנים – תירש אשתו רבע מנכסיו. ואם בן לו – ייקח שמינית.

יחד עם זאת, ראוי לציין, כי חוק הירושה (1965) אינו מבדיל בין דת לדת בכל הקשור לענייני ירושה, וזאת בניגוד לענייני נישואין וגירושין, בו יש הבחנה בין הדת היהודית, מוסלמית ונוצרית, ועל כן יש לבדוק את זכאותם של היורשים בהתאם לחוק הירושה.

 

האם ילדיו הבגירים של אב אלמן, יכולים לדרוש עוד בחייו, חלק מעזבון אמם המנוחה, שנפטרה ללא צוואה?

ירושה וצוואות

 

כן! בהעדר צוואה, צאצאיה של מנוחה, הינם יורשיה החוקיים, ועל כן הם זכאים לחלק בעזבון האם, וזאת מבלי להיזקק להסכמתו של האב לגבי חלקם. לשם כך, הוצא צו ירושה, אשר קבע את חלקם של היורשים בעזבון.

 

בעלי נפטר ללא צוואה, האם עליי לחלק את כלי הנגינה והספרים שאסף בין ילדינו המשותפים ובין ילדיו מנישואין קודמים?

ירושה וצוואות

 

ככלל, בן זוגו של המוריש יורש את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, ושאר המיטלטלין האישיים של בן הזוג, יכללו כחלק מן העזבון ויחולקו ליורשים על פי דין בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה (1965).

 

כיצד ניתן להגן על זכויותיהם של ילדים קטינים במיטלטלין, אשר הוריש להם אביהם על פי צוואה, במקרה והאלמנה נישאת שנית או חיה עם בן זוג חדש?

ירושה וצוואות

מוריש הרוצה להגן על המיטלטלין, אשר הנחיל לילדיו הקטינים, בצוואתו, רשאי להורות על מינוי מנהל עזבון, אשר יבצע את צוואתו וינהל את עזבונו עד שילדיו יגיעו לגיל 18. יש מיטלטלין שניתן לאחסנם, יש מיטלטלין שניתן להשכירם, ויש, שניתן למוכרם, לפי הענין. על כך יהא מנהל העזבון מופקד.

אשה שנפטרה ללא ילדים, הותירה נכס השייך לה ולבעלה, אשר יש לו ילדים מנישואין קודמים. האם קרובי משפחת הנפטרת זכאים לתבוע את חלקה בנכס כיורשיה?

ירושה וצוואות

נפטרת אשר הניחה אחריה בעל והורים, זכאים ההורים לתבוע מחצית מן העזבון. אולם, אם הנפטרת הניחה אחריה אחים או צאצאיהם או הורי הורים, הרי שהם זכאים לתבוע שליש מן העזבון. נפטרת, אשר לא השאירה אחריה אחד מן הקרובים הנ"ל, יירש בן הזוג את העזבון כולו.

אבינו ז"ל, ואח"כ גם אימנו ז"ל, נפטרו ולא השאירו צוואה. אנו שני אחים והשתתפנו בקניית דירת המגורים בזמנו. האם אנו זכאים לחלק יחסי בנכס, לפי שיעור השתתפותנו במימון הרכישה?

ירושה וצוואות

 

 

ילדים אשר השתתפו במימון רכישת דירה, אשר נרשמה על שם הוריהם בחלקים שווים, אינם זכאים לקבל בחזרה את כספם לפי החלק היחסי של השתתפותם ברכישה, אם לא נערך בין הילדים לבין ההורים הסכם המסדיר זאת, או אם לא נערך בין הילדים הסכם המסדיר חלוקה מעין זו. במצב דברים זה ניתן להניח כי מתן הכסף להורים מהווה מתנה.

מה הדין כאשר המוריש לא הותיר אחריו אשה, ילדים, הורים, סבים וסבתות, אך הותיר אחים?

ירושה וצוואות

 

 

אם צאצאיהם של הורי הנפטר נותרו בחיים, כלומר אחיו/אחיותיו, אזי יחולק עזבון המנוח בחלקים שווים ביניהם. אם אחיו של הנפטר אינם בחיים, אך ילדיהם בחיים, כלומר אחייניו/אחייניותיו של המנוח, הרי שהאחרונים ייכנסו לנעלי היורשים שנפטרו, ועזבון המנוח יחולק ביניהם, בחלקים שווים.

באילו נסיבות יורש סב את עזבון נכדו?

ירושה וצוואות

 

 

אם הסב/הסבתא הם שארי הבשר היחידים של המנוח, מכל מעגלי הקירבה אשר מסביב למוריש, אזי, הסב ו/או הסבתא יירשו את עזבון המנוח בכללותו.

 

כיצד יתחלק עזבונו של מוריש אשר השאיר אחריו רק סב/סבתא ואשה בלי ילדים?

ירושה וצוואות

כאשר, המוריש הותיר אחריו אשה, וכן סב ו/או סבתא בלבד, האשה תירש 2/3 מעזבון המנוח והסב/סבתא או צאצאיהם יירשו 1/3 מן העזבון.

באילו נסיבות יורשים הוריו של המוריש מחצית מכלל עזבונו?

ירושה וצוואות

 

 

אם הנפטר הותיר אחריו אשה והורים, העזבון יחולק כך שאשתו תירש מחצית מן העזבון וכל אחד מהוריו יירש רבע מהעזבון.

באילו נסיבות יורשים הוריו של המוריש את כל עזבונו?

ירושה וצוואות

כאשר הנפטר במותו לא היה נשוי ולא נולדו לו ילדים, משום שהתגרש ללא ילדים או היה רווק כל חייו, אזי, הוריו יורשים את כל עזבונו.

באילו נסיבות יורשים ילדיו של המוריש את כל עזבונו עפ"י דין?

ירושה וצוואות

 

ילדיו של המוריש עשויים לרשת את כל עזבונו, אם אשתו של המוריש נפטרה ולא נולדו לה ילדים מהמנוח או מאדם אחר, למשל מנישואים קודמים. אילו היה לה ילד מנישואים קודמים, הוא היה יורש את חלקה.

כיצד יחולק עזבון המנוח אם לא נולדו לו ילדים, אך הוא הותיר אחריו אשה, וכן אחים/אחיות?

ירושה וצוואות

 

 

לאחר הקצאת חלקה של אשת המוריש בעזבון, תקבל האשה עוד 2/3 מיתרת העזבון ואילו אחיו ואחיותיו יירשו את ה-1/3 הנותר, בחלקים שווים ביניהם.

האם קיים מצב לפיו בן זוגו של הנפטר יורש את כל עזבונו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! אם הנפטר לא השאיר אחריו ילדים וצאצאיהם, הורים, אחים ואחיות וצאצאיהם, יורש בן זוגו את כל עזבונו. במילים אחרות, אם בשלושת מעגלי הקירבה אין למוריש קרובים עם קשר דם, אזי בן זוגו יורש את כל העזבון.

האם ילדיו של נפטר מקישרי נישואים שונים יורשים במידה שווה, עפ"י החוק?

ירושה וצוואות

 

 

כן! כל הילדים אשר נולדו לנפטר מנישואים ראשונים או מנישואים שניים, הינם בעלי זכויות ירושה שוות עפ"י החוק. החלק של ילדי המוריש יחולק שווה בשווה בין כלל ילדיו.

 

האם ילדיו של נפטר אשר חלקם נולדו מנישואין וחלקם מחוץ לקשר נישואין יורשים במידה שווה, עפ"י החוק?

ירושה וצוואות

 

 

כן! כל הילדים אשר נולדו לנפטר מנישואין או מחוץ לנישואין הינם בעלי זכויות ירושה שוות עפ"י החוק. החלק של ילדי המוריש יחולק שווה בשווה בין כלל ילדיו.

 

איזה חלק מעזבון הנפטר מקבל בן/בת זוגו?

ירושה וצוואות

 

 

פרט לזכויות מיוחדות במכונית פרטית ובמיטלטלין בית המגורים, בן הזוג זכאי גם לחלק מעזבונו של המנוח. גודל החלק יהיה תלוי במספר קרובי משפחתו של הנפטר שהינם בחיים, ובדרגת קירבתם למנוח. החלק בעזבון שיקבל בן/בת הזוג יוכל להיות מחצית, או שני שליש בהתאם לנסיבות העניין.

 

מהו החלק בעזבון המנוח של בני משפחה מקירבת דם, אשר הינם יורשים?

ירושה וצוואות

 

 

החלק הנותר לאחר ניכוי חלקו/ה של בן/בת זוגו של המנוח.

 

מתי עשוי סב/סבתא לרשת את נכדו/נכדה?

ירושה וצוואות

כאשר אין קרובי משפחה בדרגה ראשונה או שניה לנפטר, כלומר, אין למנוח ילדים או נכדים או הורים, ואין לו בת זוג בעת מותו.

 

מתי יורשים הורי הנפטר את כל עזבונו?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר לא קיימים יורשים בעלי קירבת דם במעגל הקירבה הראשון, קרי, אין ילדים או נכדים לנפטר ולא היתה לו בת זוגו בעת מותו, אזי הורי הנפטר זוכים בעזבונו.

האם זכויות ירושה של יורשים, המצויים באותה דרגת קירבה למנוח, שוות או לא?

ירושה וצוואות

 

 

כן! זכויותיהם של יורשים על אותו מעגל קירבה למוריש יתחלקו באופן שווה. כך למשל, עזבון המנוח יתחלק בחלקים שווים בין כל ילדיו.

כיצד יחולק עזבונו של הנפטר אם כל ילדיו נפטרו, אך נכדיו (ילדי ילדיו) בחיים?

ירושה וצוואות

 

 

במקרה זה, חלקם של ילדי הנפטר בעזבון המנוח יחולק באופן שווה בין הנכדים.

איך יתחלק עזבון המוריש אם לא נולדו לו ילדים, ובשעת מותו בת זוגו והוריו היו בחיים?

ירושה וצוואות

 

 

בהעדר ילדים עזבון המוריש יחולק, מחצית לבת זוגו ומחצית להוריו.

מה הדין כאשר אין למוריש ילדים ואין לו בן זוג, והוריו אינם בין החיים?

ירושה וצוואות

 

 

במקרה בו המוריש לא השאיר אחריו ילדים, בן זוג או הורים, מתחלק עזבונו בין צאצאי הוריו דהיינו אחים אחיינים וכו'.

 

מה הדין כאשר אין למוריש ילדים ואין לו בן זוג?

ירושה וצוואות

בהעדר צאצאים לנפטר ובן זוג, נעשית בחינה של מעגל הקירבה השני. במידה והורי המוריש עדיין בחיים, הם מתחלקים בעזבונו שווה בשווה.

מה הדין כאשר חלק מילדי המוריש נפטרו, אך השאירו אחריהם צאצאים?

ירושה וצוואות

ילדי המוריש, הן החיים והן המתים מתחלקים בעזבון שווה בשווה, כאשר צאצאי הילד שנפטר באים במקומו ומקבלים את חלקו, בחלקים שווים בינם לבין עצמם.

 

כיצד יתחלק עזבונו של המוריש כאשר ילדיו אינם בחיים, אך הותירו אחריהם ילדים ולא היה לו בן זוג בשעת מותו?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר ילדיו של המוריש אינם בחיים, ולא היה לו בן זוג, יתחלק עזבונו בין נכדיו.

 

האם הוריו של מנוח, אשר, לאחר מותו, השאיר אישה ללא ילדים, זכאים לחלק כלשהו מחלקו של בנם הנפטר, בחשבון המשותף של בני הזוג?

ירושה וצוואות

 

 

הוריו של מנוח, אשר נפטר והשאיר אישה ללא ילדים, זכאים לקבל רבע מחלקו של הנפטר בחשבון המשותף של בני הזוג, שכן, בת זוגתו של המנוח זכאית לקבל מחצית מן החשבון המשותף מכוח יחסי האישות שהיו קיימים ביניהם, וכן מחצית מן העזבון. מאחר וחלקו של המנוח בחשבון המשותף שייך לעזבון, יתחלקו הורי המנוח ובת הזוג, בצורה שווה במחצית החשבון המשותף.

 

איך יחולק העזבון כאשר נפטר אדם והותיר אחריו בן זוג והורה אחד?

ירושה וצוואות

 

 

חלקו של בן הזוג הוא מחצית מהעזבון, והחצי השני של העזבון עובר להורה הנותר.

 

איזו השפעה יש לחוק יחסי ממון בין בני זוג(1973), על זכויות של יורשים אחרים?

ירושה וצוואות

 

 

מאחר וחוק יחסי ממון קובע כי כל אחד מבני הזוג, בכפוף למספר חריגים, זכאי למחצית מכלל הנכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין, הרי שעם מות בן הזוג עוברות זכויות הירושה, ליורשי הנפטר, בכללם בן הזוג הנותר.

מה הדין כאשר בן זוג העניק נכס הרשום על שמו במתנה לאחד מילדיו ללא ידיעת בן הזוג השני?

ירושה וצוואות

 

 

במקרה זה ישנה חזקה כי בן הזוג פעל על דעת בן זוגו האחר, וכל עוד לא נסתרת חזקה זו, הפעולה שרירה וקיימת.

מה הדין כאשר אחד היורשים מחזיק בנכס ומתעלם מדרישת שאר היורשים לשתפם בפירותיו?

ירושה וצוואות

 

 

על היורשים שאינם מחזיקים בנכס לתבוע את זכותם בנכס תוך 7 שנים, אחרת תחלוף תקופת ההתיישנות והם לא יוכלו לדרוש את זכויותיהם החוקיות.

 

האם בעת חלוקת העזבון הורי המוריש קודמים להורי הוריו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! בעת חלוקת העזבון קודמים הורי המוריש להורי הוריו.

 

האם בעת חלוקת העזבון ילדי המוריש קודמים להוריו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! בעת חלוקת העזבון קודמים ילדי המוריש להוריו.

כיצד מתחלק העזבון בין הורי הוריו של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

הורי הוריו של המוריש מתחלקים, בחלק שהגיע לידיהם מן העזבון, בחלקים שווים.

כיצד מתחלק העזבון בין הוריו של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

הורי המוריש מתחלקים בינם לבין עצמם, בחלק המיועד להם בעזבון בחלקים שווים.

כיצד מתחלק עזבון המוריש בין ילדיו?

ירושה וצוואות

 

 

ילדי המוריש מתחלקים ביניהם ובחלק המיועד להם בעזבון, באופן שווה.

 

מהו חלקו של בן הזוג, כאשר המוריש לא הניח אחריו קרובים?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר למוריש אין ילדים, הורים או אחים, בן הזוג יורש את העזבון כולו.

כיצד מתחלקים ילדיו ובן זוגו של המוריש בשארית העזבון?

ירושה וצוואות

 

 

בן זוגו של המוריש מקבל מחצית מיתרת העזבון וילדי המוריש מקבלים את החצי השני.

מהו חלקם של היורשים בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

חלקם של היורשים יהיה כל מה שנותר לאחר בירור חלקו של בן הזוג בעזבון.

מה הדין כאשר הנפטר משאיר אחריו רק ילדים?

ירושה וצוואות

 

 

העזבון מתחלק בין ילדיו שווה בשווה, אם בעת מות המוריש לא היה לו בן זוג.

מהי מידת ההוכחה הנדרשת מיורש המבקש לזכות במלוא עזבונו של מנוח, ואינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה?

ירושה וצוואות

 

 

יורש המבקש לרשת נפטר, בטענה, כי הוא שאר בשרו הקרוב ביותר המצוי בחיים חייב להוכיח, כי לא קיימים יורשים אחרים קרובים יותר ו/או במידה שווה לו למנוח.

כיצד יצליח קרוב משפחה המצוי במעגל קירבה שלישי של המנוח לתבוע את זכותו במלוא העזבון, כאשר לא נותרו למנוח קרובי משפחה מדרגה ראשונה ושנייה?

ירושה וצוואות

 

 

ראשית יש להוכיח בביהמ"ש שאין קרובי משפחה הנמצאים במעגלי קירבה קרובים יותר למנוח. כאשר אדם נפטר ואינו מניח אחריו אשה ו/או ילדים ו/או הורה ו/או סבים מחפשים אחר קרובים ממעגל קירבה שני, כלומר, אחים ואחיות של המנוח וילדיהם, וכאשר גם אין קרובים ממעגל קירבה שני זה, מחפשים קרובים ממעגל קירבה שלישי, קרי ילדי הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם.

מה הדין כאשר המוריש לא השאיר אחריו יורשים במעגל הקירבה הראשון והשני?

ירושה וצוואות

 

 

במידה והמוריש לא השאיר אחריו יורשים במעגל הקירבה הראשון והשני עוברים לבדוק את זכאותם של הקרובים במעגל השלישי, כלומר תתבצע בדיקה האם סבו, סבתו או צאצאיהם נמצאים בין החיים והם יתחלקו בעזבון שווה בשווה.

 

מה קורה אם חלק מהיורשים באותו מעגל קירבה הינם בחיים וחלקם כבר נפטרו?

ירושה וצוואות

 

 

ילדיו של הנפטר יירשו את חלקו בעזבון ויחלקו את החלק בעזבון שנפל לידיו, שווה בשווה ביניהם.

אילו יורשים בעלי קירבת דם לנפטר, נחשבים כחלק ממעגל הקירבה השלישי/האחרון?

ירושה וצוואות

 

 

מעגל זה כולל את סביו וסבתותיו של הנפטר וצאצאיהם (דודיו, דודותיו, בני דודיו וכו').

אילו יורשים בעלי קירבת דם לנפטר, נחשבים כחלק ממעגל הקירבה השני/הביניים?

ירושה וצוואות

 

 

הדרגה השנייה כוללת את הורי הנפטר וצאצאיהם (אחיו ואחיותיו של הנפטר וכו').

 

אבי נפטר והשאיר אלמנה מנישואיו השניים, אשר הינה בעלת רכוש רב. את דירת מגוריו שלהם רכש אבי מכספי מכירת ביתו מנישואיו הראשונים, זמן קצר לאחר נישואיו השניים, ורשם אותה על שמו בלבד. בצוואתו הוריש לי אבי את דירת המגורים, אולם האלמנה דורשת מחצית מן הדירה. האם יש לה זכויות?

ירושה וצוואות

לא! אם דירת האב המנוח נרכשה ממשאביו, באופן שניתן להוכיחו, אזי העובדה שהדירה נרכשה לאחר נישואיו השניים, אינה הופכת לרכושה של האלמנה, כתוצאה מכך. צוואת האב, במצב זה, גוברת על זכויות האלמנה הנובעות מן הנישואין השניים.

האם אדם יכול לכתוב צוואה אצל נוטריון, ולהוריש את דירתו לילדיו, בניגוד לפסק דין שניתן בדבר פירוק השותפות בינו לבין אשתו, ומכירת הנכס?

ירושה וצוואות

 

 

ככלל, אין מניעה שאב, יוריש לילדיו את חלקו בדירת מגורים או את התמורה המתקבלת ממכירת חלקו בדירת המגורים, אך אין הוא יכול להנחיל לילדיו את כל הדירה, ובכך לסתור פסק דין המורה על פירוק השיתוף ומכירת הנכס. אדם רשאי להוריש, אך ורק נכס השייך לו או את זכויותיו בנכס השייך לו בשותפות עם אדם אחר, לרבות אשתו. אדם איננו יכול להוריש זכויות שאינן שייכות לו, בין אם ניתן על כך פסק דין ובין אם לאו. דיני הקנין או דיני המשפחה גוברים על דיני הירושה, בהקשר זה.

 

האם ידוע בציבור זכאי לקבל חלק בדירת המגורים הרשומה על שם בת זוגו שנפטרה, במידה ובת זוגו הדירה אותו בצוואתה, והורתה, כי עליו לפנות את דירתה תוך 3 חודשים מיום מותה?

ירושה וצוואות

 

לא! ידוע בציבור אינו זכאי לקבל חלק בדירת המגורים השייכת לבת זוגו, הואיל ורואים אותו כיורש על פי דין, כאילו היו בני הזוג נשואים זה לזה, רק כאשר אין הוראה אחרת, שהשאיר המוריש בצוואתו. הואיל והמנוחה השאירה אחריה צוואה, בה ציוותה על בן זוגה לעזוב את דירתה בחלוף שלושה חודשים, הרי שבכך הביעה את רצונה לנשל אותו מזכויותיו בדירת המגורים.

 

האם בעל ללא ילדים, ששכל את אשתו לאחר חמש שנות נשואים, זכאי לרשת חלק בדירת המגורים הנושאת משכנתא, במידה והמנוחה לא השאירה אחריה צוואה?

ירושה וצוואות

 

כן! בעל ששכל את אשתו, לאחר חמש שנות נישואין, מבלי שנולדו להם ילדים, זכאי לרשת את דירת המגורים, גם אם רובצת משכנתא על הדירה, שכן זכות בן הזוג בדירת המגורים נובעת מן העובדה שערב מות המנוחה גר עמה בן זוגה ודירת המגורים נכללת, כולה או חלקה בעזבון. אולם המשכנתא הינה בבחינת חוב מובטח שיש לסלקו, קודם לחלוקת העזבון.

האם אלמנה ללא ילדים, שרוצה למכור או להשכיר את דירת המגורים , על מנת להתגורר בדירה אחרת, צריכה לחלוק את שווי התמורה עם גיסה?

ירושה וצוואות

 

 

ככלל, מוריש אשר הניח אחריו אחים, בנוסף לרעייתו, הרי שאחיו ואחיותיו של המוריש זכאים לשליש מעזבונו. אולם, אם ערב מותו של מוריש בת זוגתו גרה עמו בדירה הכלולה בעזבון, והם היו נשואים שלוש שנים או יותר, מקבלת בת הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה. אשר על כן, אלמנה שהיתה נשואה למוריש למעלה משלוש שנים, וגרה עמו בדירת המגורים המשותפת ערב מותו, אינה חייבת לחלוק את התמורה שתתקבל ממכירת הדירה או השכרתה עם אחיו ואחיותיו של המנוח.

האם לגרושתו וילדיו, של מוריש, אשר גר בנפרד עם ידועה בציבור, יש זכות בדירת המגורים, לאחר שהמוריש ציווה להוריש את דירת המגורים הרשומה על שמו לידועה בציבור?

ירושה וצוואות

 

לא! גרושתו וילדיו של מוריש, אינם זכאים לחלק בדירת המגורים. ראשית, אשתו לשעבר של המצווה, אינה זכאית, כלל וכלל לאחר הגירושין, לחלק מעזבון בעלה לשעבר. שנית, זכות ילדי המוריש, בדירת המגורים נשללה, הואיל והמוריש ציווה בצוואתו את דירת המגורים הרשומה על שמו לבת זוגתו לחיים, ובכך ביטא את רצונו להדיר את ילדיו מעזבונו.

 

האם ילדיהם המשותפים של אשתו השנייה של האב, שנפטרה, ללא צוואה, זכאים לקבל חלק בדירת המגורים, במידה והדירה היתה רשומה על שמה של המנוחה בלבד?

ירושה וצוואות

 

ילדיהם המשותפים של האב ואשתו השנייה, שנפטרה, זכאים לקבל מחצית מזכויות אמם המנוחה, דהיינו רבע מן הזכויות בדירת מגורים, הרשומה על שם אימם המנוחה, על פי הקריטריונים הקבועים בחוק הירושה (1965). מאחר שלמנוחה ובן זוגה ילדים משותפים, הרי שהילדים זכאים לחלוק עם האב את מחצית העזבון שווה בשווה. אולם, משום שהדירה רשומה על שם אמם הנפטרת של הילדים, הרי שהאב צריך להגיש תביעה למתן פס"ד הצהרתי, אשר יכריז על זכויותיו בדירה הנובעות מן הנישואין. אז ניתן יהיה להגדיל את זכויותיו כבן זוג. לאחר מכן ניתן יהיה להבדיל בין זכויות הבעל כיורש לבין זכויות הילדים, כיורשים.

האם לבן זוג ידוע בציבור יש זכות בדירת המגורים?

ירושה וצוואות

 

 

כן! בעניין זה מעמדו של בן זוג ידוע בציבור זהה לזה של בן זוג נשוי וזכותו בדירת המגורים לא נשללת.

 

האם זכאותו של בן זוג, לחלקו בדירה, נפגעת, כאשר הוא עזב אותה לצורך שהייה בחו"ל או מגורים במקום אחר עקב עבודה או לימודים?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אין הצדקה לשלילת זכאותו של בן זוג, אשר עזב את דירת המגורים, שלא לצורך פירוד, והוא יהיה זכאי לחלקו בדירה.

האם בן הזוג זכאי לחלק בדירת המגורים, גם כאשר זכות המוריש בדירה היתה בעלות שטרם נרשמה?

ירושה וצוואות

 

 

כן! זכאות בן הזוג קיימת גם כאשר מדובר בזכויות הפחותות מבעלות.

האם בן הזוג זכאי לחלק בדירת המגורים, גם כאשר זכות המוריש בדירה היתה שכירות מוגנת?

ירושה וצוואות

 

 

כן! זכאות בן הזוג קיימת גם כאשר מדובר בזכויות הפחותות מבעלות.

האם בן הזוג זכאי לחלק בדירת המגורים, גם כאשר זכויות המוריש בדירה היו זכויות חכירה?

ירושה וצוואות

 

 

כן! זכאות בן הזוג קיימת גם כאשר מדובר בזכויות הפחותות מבעלות.

כיצד ניתן לממש את זכויות בן הזוג והיורשים, כאשר הדירה בנויה על חלקת אדמה גדולה?

ירושה וצוואות

 

ניתן לעשות זאת ע"י הסדר זכויות, בדרך של מכירת הקרקע והדירה. חלקו של בן הזוג יהא כדי שווי הדירה בלבד, ומדמי מכירת הקרקע יתחלקו בן הזוג והיורשים, על פי חלקיהם, כפי שנקבע בחוק הירושה.

מה חלקו של בן זוג בדירה הבנויה על חלקת אדמה גדולה?

ירושה וצוואות

 

 

הגדרת דירת מגורים הבנויה על שטח אדמה רחב ידיים, אינה חלה על שטחים שאינם מיועדים למגורים, אלא רק על דירת המגורים בלבד.

מהם התנאים אשר על פיהם יהיה זכאי בן הזוג לחלק בדירת המגורים?

ירושה וצוואות

 

 

על מנת שבן הזוג יהיה זכאי לחלק בדירת המגורים צריכים להתקיים מספר

תנאים. ראשית, היורשים יחד עם בן הזוג צריכים להיות אחים, צאצאיהם או הורי הורים. שנית, הדירה צריכה להיות כלולה, כולה או חלקה בעזבון. שלישית, פרק הזמן של נישואי בן הזוג עם המוריש, טרם הפטירה, צריך להיות לפחות שלוש שנים. רביעית, בן הזוג חי עם המוריש בדירה ערב מותו

אבי התחתן, לאחר גירושיו מאמי, עם אשה שניה, בשנת 1980. במהלך נישואיו השניים, של אבי ז"ל, ירש אבי מסבי ז"ל, סכום כסף. אבי ואשתו השנייה בחרו לנהל חשבונות נפרדים. אבי נפטר ללא צוואה. האם אישתו השנייה זכאית למחצית מכספי הירושה של סבי המנוח?

ירושה וצוואות

 

 

כן! הואיל והאב ירש את אביו (הסב), הרי שכספי הסב נטמעו בנכסי האב, ולפיכך, אלמנת האב יורשת, עפ"י דין, מחצית מעזבון בעלה המנוח אשר נטמעה בו ירושת הסב.

במהלך נישואיו השניים של אבי ז"ל, ירש אבי מסבי ז"ל סכום כסף. אבי ואשתו השנייה בחרו לנהל חשבונות נפרדים. אבי נפטר ללא צוואה. האם אישתו השנייה זכאית למחצית מסכום הירושה של סבי?

ירושה וצוואות

לא! חוק הירושה (1965) אינו בא לפגוע ביחסי ממון בין איש לאשתו. חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), אמנם קובע כי עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג, נכסים שקיבל הנפטר בירושה בזמן הנישואין, לא ייכללו במצבת הנכסים שיש לחלק בין בני הזוג, מתוקף הנישואין, אילו בן הזוג היה בחיים, אולם לנוכח מות בן הזוג ללא צוואה, זוכה האלמנה במחצית מכלל עזבונו, לרבות נכסים שירש עם פטירת אביו.

האם יש לאלמנה זכויות כלשהן על כספים בחשבונו של בעלה המנוח ועל דירת מגורים הרשומה על שמו, אותה קיבל המנוח בירושה מהוריו, במידה וקיימת צוואה מסודרת אצל נוטריון המנחילה את כל הונו ונכסיו האישיים לילדיו?

ירושה וצוואות

ראשית, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), עם פקיעת נישואין עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שקיבל בן הזוג בירושה בתקופת הנישואין. ולפיכך, האלמנה תהא זכאית, כפי הנראה, למחצית הכספים המצויים בחשבון הבנק של בעלה המנוח. לעומת זאת, את הדירה אותה קיבל הבעל המנוח בירושה, הוא רשאי להוריש, כרצונו ולאלמנה אין זכויות כלשהן, בדירה זו.

 

האם אישה נוכרייה, שהתחתנה עם ישראלי בנישואין אזרחיים, זכאית על פי דין, לנתח מעזבון בעלה המנוח, במידה ואין להם ילדים משותפים, אולם הבעל הניח אחריו צאצאים מאשתו הקודמת?

ירושה וצוואות

זכות הירושה על פי דין אינה נגרעת כאשר בני זוג מתחתנים בנישואין אזרחיים, ובתנאי שבני הזוג היו נשואים זה לזה בזמן פטירת המנוח. לכן, בת זוגתו של הנפטר זכאית למחצית מן העזבון, היות והמוריש השאיר אחריו ילדים מאשתו הראשונה.

לפני מספר שנים נישאתי לגבר מבוגר, אלמן, ניצול שואה. לאחרונה הוא נפטר ולא היו לו ילדים מנישואיו הראשונים. הוא אמר לי במהלך נישואינו, כי כל קרובי משפחתו נפטרו בשואה. הוא לא ערך צוואה. האם דבריו אלו מספיקים, כדי שאהיה זכאית לרשת את כל עזבונו?

ירושה וצוואות

לא! כאשר בקשה לחלוקת עזבונו של מנוח מוגשת בהתאם לחוק הירושה (1965), יש לציין בה פרטים של קרובי משפחה ממעגל קירבה ראשון (הורים, אחים, ילדים). אם הם אינם בחיים, יש להביא לכך ראיות. הצהרה של אדם, כי הוא יורשו היחיד של המנוח אינה מספיקה, במקרה זה.

האם אדם שהיה נשוי בנישואין אזרחיים לאשה שנפטרה, ולהם בת מאומצת, זכאי לקבל חלק בעזבון אשתו, על אף העובדה שבני הזוג לא רשמו את נישואיהם והם נפרדו מספר שנים לפני מות האשה?

ירושה וצוואות

 

 

בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים זכאים לרשת האחד את השני על פי דין, בתנאי שהיו נשואים בזמן פטירת אחד מהם. ענין רישום הנישואין אינו יוצר מעמד אישי ואי רישומם אינו שולל מעמד זה. עובדת הנישואין טעונה הוכחה, מפאת אי רישומם. הפרידה בין בני הזוג אינה מפקיעה את הנישואין, ולכן בן זוג נשוי החי בנפרד מאשתו, זכאי לרשת אותה, על פי דין, אם נפטרה ללא צוואה.

האם הוראה בצוואת אב, המוריש בצוואתו את המיטלטלין המצויים בדירת מגוריו לילדיו, גוברת על הוראת החוק, בדבר העברת מטלטלי תכולת הדירה לאשת הנפטר?

ירושה וצוואות

ככלל, בן זוגו של המוריש זכאי לקבל לידיו את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, ונכסים אלה עוברים לבן הזוג בירושה על פי דין. יחד עם זאת, אין כל הגבלה על זכותו של המוריש לצוות את חלקו בנכסי המיטלטלין לאנשים אחרים, ואם עשה כן, הרי שקודם כל האשה הינה בעלת זכויות קנייניות במחצית המיטלטלין, כפועל יוצא מנישואיה לנפטר. יחד עם זאת תיערך הבחנה בין מיטלטלין הדרושים והחיוניים לניהול אורח החיים השוטף של האלמנה, לבין מיטלטלין אחרים (כגון: אוספים), והאחרונים עשויים לעבור לידי הזוכים לאחר עשיית החלוקה בין אשת הנפטר לבין הזוכים לפי הצוואה

 

האם אדם שהוצא נגדו פסק דין הכופה עליו לתת גט, זכאי לרשת את אשתו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! אדם שהוצא נגדו פסק דין אשר כופה עליו לתת גט לאשתו, זכאי לרשת את אשתו, כל זמן שלא העניק לה גט.

 

האם התנהגות מחפירה של בת הזוג כלפי המוריש, עלולה לפגוע בזכותה לרשת אותו?

ירושה וצוואות

לא! התנהגות מחפירה של בן הזוג כלפי המוריש, הינה חסרת כל משקל לעניין הזכות לרשת.

באיזה סדר עדיפות נמצאת כתובת האלמנה, כאשר באים לגבות את חובות העזבון?

ירושה וצוואות

אלמנה תגבה את כתובתה, לאחר שנפרעו כל חובות העזבון. כלומר פירעון הכתובה נמצא בעדיפות אחרונה, כאשר באים לפרוע את חובות העזבון.

מה דינם של נכסים המגיעים לבן זוג, לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973)?

ירושה וצוואות

 

 

נכסים המגיעים לבן זוג, לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), לא ינוכו מחלקו בעזבון.

 

מה כוללת הכתובה אותה יש לשלם מן העזבון לאלמנת המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כתובתה של אשה כוללת את עיקר הכתובה ותוספת כתובה, וכן נדוניה ותוספת נדוניה.

מתי תקבל אלמנת המוריש את כתובתה מן העזבון?

ירושה וצוואות

אלמנת המוריש תקבל את כתובתה, לפני חלוקת העזבון בין היורשים.

לאיזה חלק בעזבון זכאי בן זוגו של המוריש, כאשר נותרו בחיים רק דודיו (האחים של הורי המוריש) של המוריש וצאצאיהם?

ירושה וצוואות

 

 

במקרה, אשר בו בן זוגו של המוריש יורש, יחד עם דודים ודודות של המוריש וצאצאיהם, הוא ייזכה בכל העזבון.

לאיזה חלק בעזבון זכאי בן זוגו של המוריש, כאשר יחד איתו יורשים הורי הורים של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר בן זוגו של המוריש יורש יחד עם הורי הורים של המוריש, הוא ייזכה בשני שלישים מן העזבון.

לאיזה חלק בעזבון זכאי בן זוגו של המוריש, כאשר יחד איתו יורשים אחים של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר בן זוגו של המוריש יורש יחד עם אחים של המוריש, הוא ייזכה בשני שלישים מן העזבון.

לאיזה חלק בעזבון זכאי בן זוגו של המוריש, כאשר יחד איתו יורשים צאצאיו של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

במקרה אשר בן זוגו של המוריש יורש יחד עם צאצאיו של המוריש, הוא ייזכה במחצית מן העזבון.

מה דינם של מיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, כאשר במותו היה המוריש נשוי, אולם חי בנפרד מבת זוגתו?

ירושה וצוואות

 

 

אם במות המוריש חיו בני הזוג בנפרד, בת זוגתו אינה זכאית לקבל את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, והם יחולקו על פי דין בין היורשים.

האם בן זוגו של המוריש יורש באופן אוטומטי את חפציו האישיים של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

לא! בן זוגו של המוריש אינו יורש באופן אוטומטי את חפציו האישיים של המוריש, אלא רק את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף.

האם המוריש יכול לצוות את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף לפלוני?

ירושה וצוואות

 

 

מוריש יכול לצוות את חלקו במיטלטלין של משק הבית המשותף, לכל מי שיחפוץ.

האם זכות בן זוגו של המוריש במיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, תלויה בזכותו בנכסי העזבון?

ירושה וצוואות

לא! זכותו של בן הזוג לקבלת המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, אינה תלויה בחלוקת נכסי העזבון, והוא זכאי לקבלת המיטלטלין ללא קשר לחלוקת העזבון או לחלקו בעזבון.

האם בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים זכאים לרשת על פי דין האחד את השני?

ירושה וצוואות

כן! בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים זכאים לרשת האחד את השני, והם יוכרו כבני זוג לכל דבר.

מהו החוק אשר במסגרתו יתנהל הדיון בגביית דמי הכתובה מן העזבון?

ירושה וצוואות

המסגרת המתאימה היא דיון על פי חוק הירושה, שכן תוך כדי ההליך עשויות להתעורר שאלות הנוגעות להיקף העזבון ונכסי העזבון.

 

לאיזה ערכאה נתונה הסמכות לנהל הליך לגביית דמי הכתובה?

ירושה וצוואות

סמכות השיפוט לדון בענייני עזבון נתונה לביהמ"ש לענייני משפחה, אולם אם כל הצדדים הביעו את הסכמתם בכתב שבית הדין הדתי ידון בסוגיה, אזי גם הוא יכול לדון בה.

האם ויתור על דמי הכתובה יכול להיעשות באופן כללי?

ירושה וצוואות

לא! ויתור על דמי הכתובה ע"י האשה צריך להיות באופן ברור ומפורש.

 

האם חליצה מבטלת את זכות האשה לקבל את המגיע לה על פי הכתובה?

ירושה וצוואות

לא! חליצה אינה מבטלת את זכותה של האשה על פי הכתובה, והיא יכולה לממש זכות זו.

 

כיצד יבוצע הקיזוז בין זכויות האשה מהעזבון לבין המגיע לאישה על פי הכתובה?

ירושה וצוואות

במידה והסכום המגיע לאישה מהכתובה נמוך מחלקה בירושה, תנוכה הכתובה מחלקה בעזבון, אולם כאשר סכום הכתובה גבוה ממה שמגיע לה על פי הירושה, היא זכאית לגבות את הכתובה במקום את חלקה בעזבון.

 

האם אישה אשר מרדה בבעלה זכאית לגבות את כתובתה מן העזבון?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הוראה בדין הדתי השוללת את זכאותה של אישה לגבות את כתובתה תחול במקרה הזה והיא לא תהיה זכאית לגבות אותה, אולם זאת בתנאי שבי"ד רבני קבע ופסק כי האשה היא "מורדת".

 

האם אישה אשר נאפה בבעלה זכאית לגבות את כתובתה מן העזבון?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הוראה בדין הדתי השוללת את זכאותה של אישה לגבות את כתובתה תחול במקרה הזה והיא לא תהיה זכאית לגבות אותה, אולם זאת בתנאי שבי"ד רבני קבע ופסק כי האשה "זנתה תחת בעלה".

 

מה דין כתובתה של אישה כאשר לעזבון יש חובות העולים על שווי העזבון?

ירושה וצוואות

האלמנה תצטרף כנושה נוסף של העזבון לצורך גביית כתובתה.

האם ניתן לגבות את הכתובה מכספי ביטוח חיים ו/או קופת תגמולים שהשאיר המנוח?

ירושה וצוואות

לא! ביטוח חיים וקופת תגמולים אינם חלק מהעזבון, על פי חוק הירושה, ועל כן אין אפשרות לגבות את דמי הכתובה מתשלומים אלו.

 

כיצד יכולה בת זוגו של המוריש לגבות את כתובתה?

ירושה וצוואות

 

 

גביית הכתובה תעשה מנכסי העזבון בלבד, ובהעדר עזבון אין היא יכולה לגבות את כתובתה.

האם קביעת בית הדין הדתי בענין זכותו של בן הזוג בירושה, על פי הדין הדתי חורצת את גורל התביעה?

ירושה וצוואות

 

 

לא! זכויות יורש נקבעות רק על פי הוראות חוק הירושה וקביעה של בית הדין הדתי על פי דין תורה אינה חורצת את גורל בן הזוג וביהמ"ש למשפחה הוא זה שיקבע את זכויותיו על פי חוק הירושה (1965).

האם אישה סרבנית גט, זכאית לרשת מחצית מעזבון בעלה יחד עם אשתו השנייה, כאשר היא חוייבה לקבל גט, אך סירבה לקחתו והבעל נישא בשנית לאחר שניתן לו היתר לשאת אישה שנייה?

ירושה וצוואות

היתר הנישואין שקיבל הבעל אינו מנתק את קשר האישות שלו עם אשתו הראשונה, ואינו שולל את זכויותיה, ולכן שתי הנשים יזכו לחלק ביניהן שווה בשווה את החלק בעזבון המיועד לאשת הנפטר. ביחס

למיטלטלין של הבעל, מאחר ואשתו הראשונה לא חיה איתו בשנותיו האחרונות, היא אינה זכאית לחלק כלשהו בהם ורק לאשתו השנייה יש זכות בהם.

 

מה הדין כאשר בני זוג התגרשו, אך שבו לחיות יחד לאחר הגירושין?

ירושה וצוואות

רואים את זכויותיו של בן הזוג בעזבון הנפטר, כאילו היה נשוי לנפטר.

האם בן הזוג צריך לתבוע את זכויותיו בעזבון כאשר שני בני הזוג עשו צוואה משותפת?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר הוכנה צוואה משותפת, הרי שהיא מעידה על מודעות בן הזוג לזכויותיו של בן הזוג השני, ועל כן אין צורך לנקוט בהליך כלשהו על מנת לממש את זכות בן הזוג מכוח חזקת השיתוף.

מה הדין כאשר בן זוגו של המוריש לא תבע את חלקו, הנובע מנישואין, בעזבון עד ליום מותו?

ירושה וצוואות

 

 

במידה והיתה לבן הזוג הזדמנות סבירה לתבוע את חלקו בעזבון מכוח הלכת השיתוף בין בני זוג והוא לא עשה זאת, רואים את יורשיו כמי שוויתרו על זכותם לתבוע, אם לא עשו זאת תוך זמן סביר. אולם, אם שני בני הזוג חיו חיים טובים ומאושרים עד למועד הפטירה, לא רואים את בן הזוג, כמי שהיתה לו הזדמנות סבירה לתבוע את חלקו, ויורשיו יכולים לבוא במקומו ולתבוע בשמו.

 

האם בן זוגו של המוריש יכול לתבוע את חלקו בעזבון מכוח קשר הנישואין?

ירושה וצוואות

 

 

כן! בן הזוג הנותר יכול לתבוע את חלקו בעזבון, על פי הלכת השיתוף בין בני זוג או על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973).

האם זכותו של בן הזוג בעזבון קודמת לחובות העזבון?

ירושה וצוואות

לא! אין זכותו של בן הזוג קודמת לזכותם של הנושים לקבל מן העזבון את המגיע להם, אלא באה לאחר מכן.

מה חלקו של בן זוגו של המוריש ברכב הפרטי שהשאיר אחריו?

ירושה וצוואות

 

בן זוגו של המוריש מקבל לרשותו את הרכב הפרטי השייך למשק הבית המשותף.

מה חלקו של בן זוגו של המוריש במיטלטלין שהשאיר אחריו?

ירושה וצוואות

 

 

בן זוגו של המוריש מקבל לידיו את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית

המשותף.

התגרשתי לפני 20 שנה מבעלי. בהסכם הגירושין ויתרתי על הרכוש ועל מזונות ילדי. אבי הילדים לא היה בקשר איתם כל השנים. האם הילדים זכאים לתבוע את רכושו לאחר מותו, במידה והוא כתב צוואה לטובת אחרים?

ירושה וצוואות

 

 

במידה ואבי הילדים כתב צוואה, אשר בה ציווה לאנשים אחרים את רכושו, אזי הילדים, אשר הינם יורשיו על פי דין, אינם זכאים לתבוע את חלקם בעזבון, משום שהם נושלו מן העזבון.

האם יורש, אשר היה ביחסים גרועים עם המוריש, זכאי לרשת אותו על פי דין?

ירושה וצוואות

 

 

כן! יחסים גרועים בין יורש למוריש, אינם משפיעים לרעה על זכאותו של היורש לרשת, על פי דין.

האם ידועה בציבור זכאית לרשת על פי דין את המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כן! ידועה בציבור זכאית לרשת את המוריש, על פי כללי הירושה שבדין.

האם בן זוגו של המוריש, אשר היה נשוי לו, אך התגרש ממנו, ערב פטירת המוריש, זכאי לרשת אותו, כיורש על פי דין?

ירושה וצוואות

 

 

לא! בן זוגו של המוריש, שאינו נשוי לו, בעת שהמוריש נפטר, אינו זכאי לרשת אותו כיורש על פי דין.

 

האם ניתן להוציא צו ירושה לטובת יורש, כאשר לא נשללה האפשרות שקיימים יורשים נוספים?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אין להוציא צו ירושה כאשר לא נשללה האפשרות כי קיימים יורשים נוספים הזכאים לרשת בנוסף ליורש.

 

האם צו ירושה הוא סופי?

ירושה וצוואות

 

 

לא! צו ירושה אינו סופי וניתן לתקנו במידה ונתגלו עובדות או נתבררו טענות שלא היו בפני הרשם לענייני ירושה או ביהמ"ש, בזמן מתן הצו.

 

האם מוטלת חובה על יורש להוכיח שהוא זכאי לרשת?

ירושה וצוואות

 

 

כן! יורש על פי חוק חייב להוכיח את זכאותו לרשת, אם זכותו מוטלת בספק.

מה הדין, כאשר ישנה צוואה אשר אינה מתייחסת לכל נכסי העזבון?

ירושה וצוואות

 

 

היורשים על פי חוק יהיו זכאים לחלק בעזבון אשר לא נערכה לגביו צוואה.

האם יורש שהיה מסוכסך עם המוריש זכאי לרשת אותו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! יורש שהיה מסוכסך עם המוריש זכאי לרשת אותו, כל עוד לא נערכה צוואה, אשר שללה את זכאותו.

האם יורש שלא היה בגלל בקשר עם המוריש זכאי לרשת אותו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! יורש שלא היה בכלל בקשר עם המוריש זכאי לרשת אותו, כל עוד לא נערכה צוואה, אשר שללה את זכאותו.

האם ניתן לבטל את זכאותו של יורש לקבל את חלקו בירושה?

ירושה וצוואות

 

 

לא! זכאותו של יורש אינה ניתנת לביטול, למעט מקרים חריגים כגון מי שהורשע בגרימת מותו של המוריש במתכוון או בעוון ניסיון לגרום למותו, או מי שהורשע על שהעלים או השמיד את צוואתו האחרונה.

בהעדר צוואה, מי נחשב כיורש על פי החוק?

ירושה וצוואות

 

 

על פי החוק, במות המוריש יורשים אותו קרוביו שהם בן זוגו, ילדיו, או הוריו ואחיו או הורי הוריו.

האם המצווה יכול לקבוע בצוואה, כי במקרה ששניים ימותו יחד, יחולק העזבון לפי סדר פטירה, אשר שונה מן האמור בחוק הירושה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! המצווה יכול לקבוע בצוואתו, כי במקרה ששניים מתו יחד סדר הפטירות יהיה שונה מן האמור בחוק הירושה.

 

מה הדין כאשר יש שני יורשים, אשר חל ספק לגבי זכאותם לרשת, אולם אחד מהם, היא ידועה בציבור של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר יש שני יורשי ספק, ואחד מהם היא ידועה בציבור של המוריש, הרי שידועה בציבור עדיפה, שכן היא נחשבת כבת זוג של המוריש.

מה הדין, כאשר יש שני יורשים מחמת הספק, אולם אחד מהם הוא ילדו המאומץ של המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר יש שני יורשים, אשר מתעורר ספק לגבי זכאותם, ואחד מהם הוא ילדו המאומץ של המוריש, הרי שהילד המאומץ עדיף, שכן ילד מאומץ נחשב כקרובו של המוריש, בהבדל מאדם זר.

 

כיצד ייקבעו זכויות היורשים, כאשר יותר משני אנשים מתו ביחד?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר מספר אנשים מתו יחד, בו זמנית, ולא ניתן לדעת מי מת תחילה, יחולו אותם כללים שנקבעו בחוק הירושה, לשניים שמתו ביחד.

 

מה הדין, כאשר מתו שני אנשים, ואין כל ספק מי מת תחילה?

ירושה וצוואות

 

 

במקרה בו מתו שני אנשים, וידוע באמצעות תעודת פטירה או הצהרת מוות, מי מהם מת תחילה, אין צורך לבדוק את זכויות היורשים, על פי הכללים שנקבעו בחוק הירושה בנוגע לשניים שמתו יחד.

מה דין זכויותיהם של יורשים על פי דין הנמצאים באותה דרגת עדיפות?

ירושה וצוואות

 

 

כאשר קיימים מספר יורשים הנמצאים באותה דרגת עדיפות יחולק העזבון לפי כללי החלוקה של ירושה על פי דין.

מה דין זכויותיהם של היורשים, כאשר שני היורשים הינם יורשי ספק?

ירושה וצוואות

 

 

אם היו שני היורשים יורשי ספק, עדיף היורש שהוא בן זוגו או קרובו של המוריש, אשר את עזבונו מחלקים.

 

מיהו "יורש וודאי" ומיהו "יורש ספק?

ירושה וצוואות

"יורש וודאי" – הינו מי שהיה יורש בין אם האחד מת תחילה, ובין אם האחר מת תחילה. "יורש ספק" הינו מי שהיה יורש רק אם אחד מן הנפטרים מת תחילה.

מה דין זכויותיו של יורש כאשר מתו שני אנשים או יותר ולא נקבע מי מהם מת תחילה?

ירושה וצוואות

 

 

אם היה אחד היורשים "יורש וודאי" ויורש אחר היה "יורש ספק", עדיפה זכותו של יורש וודאי. כלומר, אם מתו מספר אנשים, אשר לא ידוע סדר פטירתם, זכויות היורשים תקבענה לפי קרבתם לנפטרים.

 

באיזה אופן ניתן להתערב בסדרי הירושה הקבועים בחוק?

ירושה וצוואות

 

 

הדרך להתערב בסדר הירושה הקבוע בחוק, הינה רק באמצעות צוואה.

האם יורש יכול לסרב להעברת מתנה שהמוריש התחייב לתת לפלוני טרם מותו?

ירושה וצוואות

לא! יורש אינו יכול לסרב להענקת מתנה לפלוני אשר המוריש התחייב לתת לו טרם מותו.

האם תשלומים, על פי קופת גמל, נחשבים כמתנה שאדם נותן, על מנת תוענק למקבל, רק לאחר מותו של המוריש, ולכן הם אסורים?

ירושה וצוואות

 

 

לא! תשלומים על פי קופת גמל, אינם נכללים בעזבון, ולכן רשאי המוריש לקבוע מוטבים, אשר ייהנו מתשלומים אלו, ללא הוראה בצוואה.

 

האם תשלומים, על פי חוזה ביטוח, נחשבים כמתנה שאדם נותן, על מנת שתוענק למקבל, רק לאחר מותו של המוריש, ולכן האם אסורים?

ירושה וצוואות

 

 

לא! תשלומים על פי חוזה ביטוח, אינם נכללים בעזבון, ולכן רשאי המוריש לקבוע מוטבים, אשר ייהנו מתשלומים אלו, ללא התראה בצוואה.

 

האם מוריש צריך להשיב כספים שקיבל עבור הסכם, לאחר ביטולו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! לאחר ביטול חוזה מוטל על כל צד להשיב את מה שקיבל על פי ההסכם. לכן יהיה על עזבון המנוח להחזיר כספים אשר המנוח קיבל בגין הסכם, לפני ביטול ההסכם.

האם הסכם ממון שנערך בין בני זוג נוגד את חוק הירושה?

ירושה וצוואות

 

 

הסכם ממון בין בני זוג אינו נחשב להסכם בדבר ירושתו של אדם ולכן הוא כשר.

האם יורש יכול להתחייב לתת במתנה, למישהו אחר, נכס שיינתן לו בירושה?

ירושה וצוואות

 

 

כן! התחייבות לתת נכס במתנה לאחר שהיורש יזכה בו על פי דין, היא התחייבות תקפה.

מה דינם של כספים הנמצאים בחשבון משותף, לאחר מות אחד השותפים?

ירושה וצוואות

 

 

במידה והחשבון המשותף נפתח ביחד ע"י שני שותפים, הרי שבעת מות אחד מהם זכאי השותף שנשאר בחיים למחצית מהכספים בחשבון. אם מדובר בחשבון בנק שנפתח רק ע"י המוריש, וכעבור זמן מה נוסף שותף לחשבון, הרי שמדובר במתנה. לכן אם כוונת המוריש היתה שהשותף יקבל את הכספים לאחר מותו, מדובר במתנה שתוענק לשותף, רק לאחר מותו של המוריש, ועל כן היא בטלה. לעומת זאת, אם כוונת המוריש היתה להעניק את הזכות בכספי החשבון לשותף, עוד בחייו, הרי שהמתנה לא מתבטלת.

מה דין הסכם שכירות או שימוש שנעשה לגבי נכס שניתן למוריש לתקופת זמן קצובה?

ירושה וצוואות

 

 

נכס שניתן למוריש לתקופת זמן קצובה, אינו חלק מהעזבון. לכן הסכם שנעשה לגבי הנכס עוד בחייו של המוריש, דיני הירושה אינם חלים עליו והנכס אמור לחזור לבעליו.

האם ניתן לעשות צוואה, אשר במסגרתה יקבע המצווה את דבר סיומה של עיסקת מקרקעין אשר הוא עשה בחייו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! מתן הוראות בצוואה בענין אופן סיום עיסקת מקרקעין, כגון חכירה, אינו פוסל את הצוואה, שכן המוריש קובע מה ייעשה בנכס לאחר מותו.

האם עיסקה אשר בה אדם נתן תמורה למוריש על מנת שיצווה לו חלק מן העזבון, הינה עיסקה כשרה?

ירושה וצוואות

 

תשלום תמורת הוראה בצוואה המצווה חלק מן העזבון לנותן התמורה, אפשרי ואיננו פוסל את הצוואה. לזכותו של המצווה עומדת האפשרות לבטל הוראה וחופש הפעולה שלו לעשות כראות עינו בצוואתו אינו נפגם.

 

מה הדין כאשר מוריש התחייב לתת נכס במתנה, אך לפני מותו ציווה את אותו נכס לאדם אחר?

ירושה וצוואות

ככלל, מדובר בשתי התחייבויות מנוגדות ולכן יש לבחון מהו סדר העדיפות ביניהם.

האם ניתן לעשות הסכם, אשר בו מתחייב אדם להעביר את המשק החקלאי השייך לו, לאדם אחר לאחר מותו?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הואיל והמשק אמור לעבור לידי המקבל רק לאחר מותו של הנותן, ההסכם בטל. העברת זכויות בנכס לאחר פטירה, ניתן לבצע רק באמצעות צוואה.

האם אדם יכול להעניק דירה במתנה ולהמשיך להתגור בה, על מנת שלאחר מותו תעבור הדירה לבעלות המקבל?

ירושה וצוואות

 

לא! מאחר וזכות הבעלות תעבור למקבל, רק לאחר מותו של הנותן, המתנה בטלה.

 

האם אדם יכול לתת מתנה על מנת שתוענק ליורש, רק לאחר מותו?

ירושה וצוואות

 

 

לא! מתנה המיועדת להינתן לאחר פטירה, אינה בת תוקף, אלא אם נעשתה בצוואה, בהתאם לחוק הירושה. אין להעניק לאדם מתנה, על מנת שתתפוס, לאחר מותו של הנותן, להבדיל ממקרה בו נותן אדם מתנה עוד בחייו.

 

האם יורשים יכולים לעשות ביניהם הסכם, אשר יקבע מה ייעשה בנכסים שיקבלו?

ירושה וצוואות

 

כן! הסכם הקובע מה ייעשה בנכסים שקיבלו היורשים על פי חוק, תקף וניתן לקיימו.

האם אדם יכול לעשות הסכם שיש בו משום וויתור על ירושתו, כפי שקבוע בחוק?

ירושה וצוואות

 

 

לא! הסכם בדבר וויתור על ירושתו של אדם, שנעשה בחייו של אותו אדם – בטל. ניתן להתערב בסדר הירושה רק באמצעות צוואה.

 

האם אדם יכול לעשות הסכם שיש בו כדי לשנות מסדרי הירושה הקבועים בחוק? 

ירושה וצוואות

 

לא! הסכם בדבר ירושתו של אדם, שנעשה בחייו של אותו אדם – בטל. ניתן להתערב בסדר הירושה רק באמצעות צוואה.

האם ניתן להעביר זכויות במקרקעין, אותן ירש קטין, לאדם שאינו יורש?

ירושה וצוואות

 

 

כן! לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון, יכול יורש, להעביר את חלקו בעזבון, לאדם זר, אולם העברה כזו, מצד קטין, טעונה אישור ביהמ"ש.

 

 

אם פסול דין יכול לשעבד את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

כן! בתנאי שיינתן לכך אישור של ביהמ"ש.

 

אם פסול דין יכול להעביר את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! בתנאי שיינתן לכך אישור של ביהמ"ש.

האם יורש רשאי לחזור בו משעבוד של חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

ככלל, אין יורש רשאי לחזור בו משעבוד של חלקו בעזבון.

האם יורש רשאי לחזור בו מהעברה של חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

ככלל, אין יורש רשאי לחזור בו מהעברה של חלקו בעזבון.

 

האם יורש רשאי לשעבד את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי היורש, בהסכם שבכתב, לשעבד את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו.

האם קטין יכול לשעבד את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! אולם לשם כך יש צורך לקבל את אישור ביהמ"ש.

 

האם קטין יכול להעביר את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! אולם לשם כך יש צורך לקבל את אישור ביהמ"ש.

האם ניתן לשעבד נכס לפני חלוקת העזבון?

ירושה וצוואות

 

 

לא! זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העזבון אינה ניתנת לשעבוד, כל עוד לא חולק העזבון.

 

האם ניתן להעביר, נכס לפני חלוקת העזבון?

ירושה וצוואות

 

 

לא! זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העזבון אינה ניתנת להעברה, כל עוד לא חולק העזבון.

 

עד איזה שלב יכול יורש להעביר את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

יורש יכול להעביר את חלקו בעזבון עד לשלב חלוקת העזבון. לאחר שלב זה, יש לבצע את העברת הזכויות בנכס באופן הקבוע בחוק.

 

האם מעמדו של היורש, כיורש, משתנה עקב כך שהעביר את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

לא! מעמדו של היורש אינו משתנה, וזכויותיו כיורש נשארות כשהיו. צו הירושה או צו קיום הצוואה אינו משתנה עקב כך.

האם יורש רשאי להעביר למישהו אחר, מנה על פי צוואה בטרם חולק העזבון?

ירושה וצוואות

 

לא! זכות של יורש בנכס מנכסי העזבון אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול כל עוד לא חולק העזבון.

האם יורש רשאי להעביר את חלקו בעזבון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי היורש, בהסכם שבכתב, להעביר את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו.

 

האם המוריש יכול לחזור בו מן המחילה?

ירושה וצוואות

לא! אין אפשרות לחזור מן המחילה. אדם אשר ניסה לרצוח את המוריש, והאחרון מחל לו על מעשיו חוזר למעגל היורשים.

האם המוריש יכול למחול בעל פה או בהתנהגות לאדם שניסה לרוצחו?

ירושה וצוואות

 

 

לא! המוריש יכול למחול למנסה לרוצחו, בכתב או באמצעות עשיית צוואה לטובתו.

האם אדם שהורשע בגרימת מותו ברשלנות של המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות

 

 

 

כן! אדם שהורשע בגרימת מותו של המוריש ברשלנות, יכול לרשת את המוריש.

האם אדם שהורשע בהריגת המוריש פסול מלרשת אותו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! אדם שהורשע בהריגת המוריש פסול מלרשת את המוריש.

 

האם אדם שרצח את בת זוגתו יכול לקבל את המגיע לו על פי חוק יחסי ממון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! זכותו של בן זוג בנכסים הינה זכות שקיימת גם בשעת מוות, ובעלותו במחצית מן הנכסים אינה נשללת עקב כך שבן זוג רצח את בת זוגתו.

 

האם יש צורך בהרשעה בפלילים, כדי למנוע מרוצחו של המוריש לקבל את כספי הביטוח שלו?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אין צורך בהרשעה פלילית, כדי שרוצחו של המוריש לא יזכה בכספי הביטוח שלו.

האם רוצחו של המוריש יכול לזכות בכספי הביטוח של הנפטר?

ירושה וצוואות

לא! רוצחו של המוריש אינו יכול לזכות בכספי הביטוח.

 

האם יורש הפסול לרשת יכול לקבל מזונות מן העזבון?

ירושה וצוואות

כן! אין קשר בין הפסלות לרשת לבין הזכות למזונות מן העזבון, כך שגם רוצחו של המוריש יכול לקבל מזונות מהעזבון .

מה ייעשה עם חלקו של יורש שנפסל מלרשת, בעקבות רציחת המוריש?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

חלקו של יורש פסול מתווסף לשאר היורשים באופן יחסי על פי חלקיהם.

 

האם ניתן לפסול יורש מלרשת, על סמך פסק דין של בימ"ש אזרחי אשר ניתן נגדו?

ירושה וצוואות צוואות

לא! ניתן לפסול יורש מלרשת רק על סמך הכרעת דין מרשיעה בפלילים.

 

האם הכרעת דין המרשיעה ברצח פוסלת, יורש, על פי דין, מלרשת או שמא גם יורש על פי צוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

הכרעת דין המרשיעה ברצח פוסלת יורש מלרשת, הן על פי דין, והן על פי צוואה.

האם אדם שהורשע על כך שניסה לגרום למותו של המוריש, והמוריש מחל לו על כך, יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! אדם שהורשע על כך שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו על כך, אם בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

 

האם ניתן לפסול יורש על פי צוואה, הנאשם במות המוריש, מלזכות בעזבון המוריש?

ירושה וצוואות

 

 

כן! חוק הירושה קובע כי ניתן לפסול הוראה בצוואה שאינה מוסרית, ועל כן ניתן למנוע מנאשם לזכות בנכסי העזבון.

 

האם אדם שניסה לגרום למותו של המוריש כשר לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אם האדם שניסה לגרום למות המוריש, הורשע בפלילים על כך שניסה לגרום למות המוריש, אזי הוא פסול מלרשת את המוריש.

מה הדין כאשר אדם נאשם ברצח המוריש, אך בטרם הורשע הוא נפטר?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

 

 

נאשם שטרם הורשע ברצח המוריש, והוא נפטר במהלך משפטו, נחשב כמי שלא הורשע והוא או עזבונו יוכל לרשת את המוריש.

האם אדם שגרם למות המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אדם שגרם למות המוריש עלול להיפסל מלרשת אותו, אם יורשע בדין על כך שגרם במתכוון למות המוריש. אולם אם האדם המואשם בגרימת מותו של המוריש, לא יואשם או שהוא הואשם אך יצא זכאי, אזי אין הוא פסול מלרשת את הנפטר.

 

 

האם מי שהורשע על ניסיון לתבוע על פי צוואה מזוייפת, פסול מלרשת את המצווה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שתבע בפועל על פי צוואה מזוייפת פסול לרשת את המצווה.

האם יורש שתבע על פי צוואה מזוייפת, יכול לרשת את המצווה, אף על פי שלא הוא עצמו זייף את הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! יורש נפסל מלרשת בשל העובדה שהשתמש בצוואה מזוייפת, ואין זה משנה האם הוא זה שביצע את הזיוף.

 

האם מי שהורשע על ניסיון לזייף צוואה, פסול מלרשת את המצווה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שזייף בפועל צוואה, פסול לרשת את המצווה.

 

אם יורש שזייף צוואה אשר לא נעשה בה שימוש, זכאי לרשת את המוריש?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! העובדה שהיורש זייף את הצוואה, פוסלת אותו מלרשת, ולא דבר השימוש בצוואה או לא.

האם אדם שזייף את צוואת המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אדם שזייף את צוואתו של המוריש והורשע על כך, פסול מלרשת את המוריש. אולם אם אדם הואשם בזיוף צוואת המוריש ולא הורשע על כך, אזי אין הוא פסול מלרשת את המוריש.

 

 

האם מי שהורשע על נסיון להשמיד את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול מלרשת?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שהשמיד בפועל את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול לרשת אותו.

מה דינו של יורש שהשמיד בטעות את צוואתו של המוריש?

ירושה וצוואות צוואות

 

יורש אשר השמיד את צוואתו של המוריש בטעות, אינו פסול מלרשת אותו.

 

האם אדם שהשמיד את צוואת המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

 

אדם שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש והורשע על כך, פסול מלרשת את המוריש. אולם אם אדם הואשם בהשמדת צוואת המוריש ולא הורשע על כך, אזי אין הוא פסול מלרשת את המוריש.

האם אדם שהסתיר את צוואתו האחרונה של המוריש, ולאחר מכן היא נמצאה, כשר לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

אם היורש המיועד, אשר העלים את צוואתו האחרונה של המוריש, הורשע על כך שהעלים את צוואת המוריש, כי אז הוא פסול מלרשת את המוריש, גם אם הצוואה נמצאה לאחר מכן. הדגש, במקרה זה, הינו על העלמת הצוואה ולא על מציאתה.

האם מי שהורשע על ניסיון להעלים את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול מלרשת?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שהעלים בפועל את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול לרשת אותו.

 

האם אדם שהסתיר את צוואתו של המוריש, כשר לרשת את המוריש?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אם אדם הורשע כי העלים את צוואתו של המוריש , והיתה זו צוואתו האחרונה, אזי הוא פסול מלרשת את המוריש.

 

האם המוריש יכול לחזור בו מן המחילה?

ירושה וצוואות

לא! אין אפשרות לחזור מן המחילה. אדם אשר ניסה לרצוח את המוריש, והאחרון מחל לו על מעשיו חוזר למעגל היורשים.

האם המוריש יכול למחול בעל פה או בהתנהגות לאדם שניסה לרוצחו?

ירושה וצוואות

לא! המוריש יכול למחול למנסה לרוצחו, בכתב או באמצעות עשיית צוואה לטובתו.

האם אדם שהורשע בגרימת מותו ברשלנות של המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! אדם שהורשע בגרימת מותו של המוריש ברשלנות, יכול לרשת את המוריש.

 

האם אדם שהורשע בהריגת המוריש פסול מלרשת אותו?

ירושה וצוואות

 

 

כן! אדם שהורשע בהריגת המוריש פסול מלרשת את המוריש.

האם אדם שרצח את בת זוגתו יכול לקבל את המגיע לו על פי חוק יחסי ממון?

ירושה וצוואות

 

 

כן! זכותו של בן זוג בנכסים הינה זכות שקיימת גם בשעת מוות, ובעלותו במחצית מן הנכסים אינה נשללת עקב כך שבן זוג רצח את בת זוגתו.

 

האם יש צורך בהרשעה בפלילים, כדי למנוע מרוצחו של המוריש לקבל את כספי הביטוח שלו?

ירושה וצוואות

 

 

לא! אין צורך בהרשעה פלילית, כדי שרוצחו של המוריש לא יזכה בכספי הביטוח שלו.

האם רוצחו של המוריש יכול לזכות בכספי הביטוח של הנפטר?

ירושה וצוואות

 

לא! רוצחו של המוריש אינו יכול לזכות בכספי הביטוח.

האם יורש הפסול לרשת יכול לקבל מזונות מן העזבון?

ירושה וצוואות צוואות

כן! אין קשר בין הפסלות לרשת לבין הזכות למזונות מן העזבון, כך שגם רוצחו של המוריש יכול לקבל מזונות מהעזבון .

מה ייעשה עם חלקו של יורש שנפסל מלרשת, בעקבות רציחת המוריש?

ירושה וצוואות

חלקו של יורש פסול מתווסף לשאר היורשים באופן יחסי על פי חלקיהם.

האם ניתן לפסול יורש מלרשת, על סמך פסק דין של בימ"ש אזרחי אשר ניתן נגדו?

ירושה וצוואות

לא! ניתן לפסול יורש מלרשת רק על סמך הכרעת דין מרשיעה בפלילים.

האם הכרעת דין המרשיעה ברצח פוסלת, יורש, על פי דין, מלרשת או שמא גם יורש על פי צוואה?

ירושה וצוואות

הכרעת דין המרשיעה ברצח פוסלת יורש מלרשת, הן על פי דין, והן על פי צוואה.

האם אדם שהורשע על כך שניסה לגרום למותו של המוריש, והמוריש מחל לו על כך, יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

כן! אדם שהורשע על כך שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו על כך, אם בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

האם ניתן לפסול יורש על פי צוואה, הנאשם במות המוריש, מלזכות בעזבון המוריש?

ירושה וצוואות צוואות

כן! חוק הירושה קובע כי ניתן לפסול הוראה בצוואה שאינה מוסרית, ועל כן ניתן למנוע מנאשם לזכות בנכסי העזבון.

 

האם אדם שניסה לגרום למותו של המוריש כשר לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

אם האדם שניסה לגרום למות המוריש, הורשע בפלילים על כך שניסה לגרום למות המוריש, אזי הוא פסול מלרשת את המוריש.

מה הדין כאשר אדם נאשם ברצח המוריש, אך בטרם הורשע הוא נפטר?

ירושה וצוואות

נאשם שטרם הורשע ברצח המוריש, והוא נפטר במהלך משפטו, נחשב כמי שלא הורשע והוא או עזבונו יוכל לרשת את המוריש.

האם אדם שגרם למות המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

אדם שגרם למות המוריש עלול להיפסל מלרשת אותו, אם יורשע בדין על כך שגרם במתכוון למות המוריש. אולם אם האדם המואשם בגרימת מותו של המוריש, לא יואשם או שהוא הואשם אך יצא זכאי, אזי אין הוא פסול מלרשת את הנפט.

מה דינו של יורש שהורשע בכך שהעלים צוואה ישנה שערך המוריש?

ירושה וצוואות צוואות

יורש שהעלים צוואה ישנה, והמוריש ערך צוואה חדשה במקומה, אינו פסול מלרשת אותו מאחר וחוק הירושה מתייחס לצוואתו האחרונה של המוריש.

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שזייף בפועל צוואה, פסול לרשת את המצווה.

האם מי שהורשע על ניסיון לתבוע על פי צוואה מזוייפת, פסול מלרשת את המצווה?

ירושה וצוואות צוואות

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שתבע בפועל על פי צוואה מזוייפת פסול לרשת את המצווה.

האם יורש שתבע על פי צוואה מזוייפת, יכול לרשת את המצווה, אף על פי שלא הוא עצמו זייף את הצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

לא! יורש נפסל מלרשת בשל העובדה שהשתמש בצוואה מזוייפת, ואין זה משנה האם הוא זה שביצע את הזיוף.

 

האם מי שהורשע על ניסיון לזייף צוואה, פסול מלרשת את המצווה?

ירושה וצוואות צוואות

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שזייף בפועל צוואה, פסול לרשת את המצווה.

 

האם יורש שזייף צוואה אשר לא נעשה בה שימוש, זכאי לרשת את המוריש?

ירושה וצוואות צוואות

לא! העובדה שהיורש זייף את הצוואה, פוסלת אותו מלרשת, ולא דבר השימוש בצוואה או לא.

 

האם אדם שזייף את צוואת המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

אדם שזייף את צוואתו של המוריש והורשע על כך, פסול מלרשת את המוריש. אולם אם אדם הואשם בזיוף צוואת המוריש ולא הורשע על כך, אזי אין הוא פסול מלרשת את המוריש.

 

האם מי שהורשע על נסיון להשמיד את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול מלרשת?

ירושה וצוואות

 

 

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שהשמיד בפועל את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול לרשת אותו.

 

מה דינו של יורש שהשמיד בטעות את צוואתו של המוריש?

ירושה וצוואות

יורש אשר השמיד את צוואתו של המוריש בטעות, אינו פסול מלרשת אותו.

האם אדם שהשמיד את צוואת המוריש יכול לרשת אותו?

ירושה וצוואות

אדם שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש והורשע על כך, פסול מלרשת את המוריש. אולם אם אדם הואשם בהשמדת צוואת המוריש ולא הורשע על כך, אזי אין הוא פסול מלרשת את המוריש.

 

האם אדם שהסתיר את צוואתו האחרונה של המוריש, ולאחר מכן היא נמצאה, כשר לרשת אותו?

ירושה וצוואות

אם היורש המיועד, אשר העלים את צוואתו האחרונה של המוריש, הורשע על כך שהעלים את צוואת המוריש, כי אז הוא פסול מלרשת את המוריש, גם אם הצוואה נמצאה לאחר מכן. הדגש, במקרה זה, הינו על העלמת הצוואה ולא על מציאתה.

 

האם מי שהורשע על ניסיון להעלים את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול מלרשת?

ירושה וצוואות

 

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שהעלים בפועל את צוואתו האחרונה של המצווה, פסול לרשת אותו.

לאחר פטירת ההורים, הלכה בתם לעולמה. בצוואתם הנחילו ההורים את רכושם לנכדם (מן הבת המנוחה) הסובל מנכות נפשית של 50% ולבנם. האם הנכד זכאי לחלק בעזבון סבו וסבתו?

ירושה וצוואות

 

כן! נכות נפשית אינה שוללת או גורעת מן הזכות לרשת. אדם אשר הנו חולה נפש ונכה בשל כך, כשר לרשת, גם אם הוכרז על ידי ביהמ"ש כפסול דין, אולם במצב בו יורש אינו מסוגל לשמור בכוחות עצמו על זכויותיו בעזבון, רשאי ביהמ"ש למנות ליורש אפוטרופוס לשמירת זכויותיו בעזבון.

האם פסול דין כשר לרשת?

ירושה וצוואות

כן! אין הגבלה על כשרותו של חסוי לרשת. אומנם יש הגבלה על כשרותו המשפטית של פסול דין לפעול, אולם זכאותו לרשת אינה נגרעת בשל כך

האם אדם שנפטר זכאי לרשת את המוריש?

ירושה וצוואות

 

לא! אדם שלא היה בחיים בעת מות המוריש איננו כשיר לרשת אותו, בין אם זה יורש על פי דין ובין אם זה יורש על פי צוואה. עזבונו של הנפטר בא במקומו

האם יש זכויות ליורשים על פי דין, כאשר המוריש ציווה בצוואתו את עזבונו לאנשים אחרים?

ירושה וצוואות

לא! כאשר המוריש ציווה בצוואתו את עזבונו לאנשים אחרים זכותם של יורשים על פי דין בעזבונו של המוריש,תיסוג בפני זכותם של יורשים על פי צוואה.

האם המוריש יכול להחליט שחלק מן העזבון יחולק, על פי צוואה, וחלק על פי דין?

ירושה וצוואות

 

 

כן! ניתן לחלק את העזבון כך שחלקו ממנו יחולק, על פי האמור בצוואה, והחלק הנותר יחולק על פי דין.

מה הדין כאשר הצוואה כוללת רק הוראות השוללות זכויות מן היורשים?

ירושה וצוואות צוואות

צוואה הכוללת בתוכה רק הוראות הקובעות מי לא זכאי לרשת מן העזבון – בטלה, והיורשים על פי דין זוכים בעזבון.

מי גובר על מי, יורש על פי דין או יורש על פי צוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

יורש על פי צוואה גובר על יורש על פי דין. אומנם יורש על פי דין הינו קרוב משפחה, וניתן להניח שקרוב משפחה עדיף על אדם זר, אולם, על פי החוק, ניתן להתנות על הוראותיו, כלומר לקבוע אחרת מכפי שקבוע בחוק. רק בהעדר צוואה גוברות הוראות החוק.

האם חלה התיישנות על תביעת יורש כנגד יורש אחר?

ירושה וצוואות

 

כעיקרון אין התיישנות על תביעת יורש כנגד יורש, אלא אם אחד היורשים מחזיק בנכס ומסרב לדרישת שאר היורשים לחלוק איתם בהכנסות ולתת להם דין וחשבון על מצב הנכס, שאז מוטל על היורשים לקום ולדרוש את זכותם בנכס בטרם תעבור תקופת ההתיישנות

האם התחייבות כספית של מנוח שנעשתה בחייו, בכתב, יכולה להיגרע מעזבונו לאחר מותו?

ירושה וצוואות

 

כן! אולם הדבר תלוי בהוכחת קיום התחייבות בת תוקף, בחייו של המנוח.

האם רשאי אדם לעשות שימוש בטופס יפוי כוח כללי שניתן לו ע"י בן זוגו לשם העברת זכויות בדירה לעצמו ללא תמורה, ולצוות, על העברתן, בצוואתו, לאחר פטירתו לאחרים, כאשר לא קיים חוזה המתייחס לעיסקה מעין זו?

ירושה וצוואות

 

לא! יש להבחין בין מסמך היוצר התחייבות, כגון, חוזה למכר דירה, לבין יפוי כוח שניתן לשם ביצוע הפעולה המפורטת בו. ההתחייבות הינה אותו מסמך או הסכם המעניק את הזכות, ואילו ייפוי הכוח הוא הכלי בו נעשה שימוש לשם קיום אותה התחייבות מן הכוח אל הפועל.

מהו הכלל בדבר חלוקת עזבונו של אדם שנפטר?

ירושה וצוואות

 

הכלל הבסיסי הינו שעזבון אדם שהלך לעולמו יחולק על פי דין, אלא אם כן, הנפטר ערך צוואה, שאז עזבונו יחולק בהתאם לכתוב בה.

מה הדין כאשר אחד מבני הזוג, העניק בחייו במתנה נכס הרשום על שמו, לאחד מילדיו בלבד, ונפטר לאחר מכן?

ירושה וצוואות

בעניין הענקת מתנה, הרי קיימת חזקה משפטית לפיה הנפטר פעל גם בהתאם לרצונו של בן הזוג השני, אשר נותר בחיים, ולפיכך המתנה תקפה והנכס המדובר לא יהווה חלק מעזבונו של המנוח, אלא אם נסתרת החזקה המשפטית הזאת.

מה הדין כאשר אחד היורשים מחזיק בנכס השייך גם ליורשים אחרים ומתעלם מדרישותיהם לקבל את חלקם בהנאה הכספית הנובעת מהחזקתו בנכס?

ירושה וצוואות

 

היורשים האחרים יוכלו לנקוט בצעדים משפטיים נגד היורש המחזיק בנכס, למימוש זכויותיהם, תוך 7 שנים.

מהן השלכותיו של חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973) על זכויות ירושה של יורשים?

ירושה וצוואות

 

עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973) כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית הרכוש המשותף שהצטבר במשך שנות הנישואין. בעת פטירת אחד הצדדים, המחצית השייכת לבן הזוג, הנותר בחיים איננה מהווה חלק מעזבון משנות הנישואין ולפיכך, זכויות הירושה של היורשים ושל בן הזוג הנותר, ביחס לעזבונו של המנוח, מתייחסים למחצית מהרכוש המשותף וכן לכל נכס השייך לנפטר בלבד.

האם התחייבות לתת מתנה שעשה המוריש טרם מותו מחייבת את יורשיו?

ירושה וצוואות

 

כן! ההתחייבות לתת מתנה, ממשיכה להתקיים גם לאחר מותו של המוריש, ויורשיו צריכים להעביר את המתנה לזכאי לקבל אותה.

האם חוזה שעשה המוריש טרם מותו מחייב את יורשיו?

ירושה וצוואות

 

כן! חוזה שעשה המוריש לפני מותו מחייב את יורשיו לקיימו, ולנהוג על פיו.

האם חובות שהשאיר המוריש כלולים גם הם בעזבון?

ירושה וצוואות

 

כן! חובות המוריש הם חלק מהעזבון.

מה כוללים נכסי העזבון?

ירושה וצוואות

 

נכסי העזבון כוללים הן מקרקעין והן מיטלטלין וכספים.

האם יש צורך לרשום נכס מקרקעין על שם היורשים, כדי להבטיח את זכותם בנכס?

ירושה וצוואות

 

לא! מאחר וירושה על פי דין איננה נחשבת לעסקה במקרקעין, וצוואה הוצאה מהגדרת החוק כעסקה במקרקעין, אין הכרח לרשום את הנכס על שם היורשים, כדי להבטיח את זכותם בנכס.

מתי עובר העזבון לידי היורשים?

ירושה וצוואות

 

מיד עם מותו של המוריש הופכים היורשים לבעלי העזבון , אולם זכויותיהם מתגבשות רק עם חלוקת העזבון.

האם תאגיד יכול להוריש על פי חוק הירושה?

ירושה וצוואות

 

לא! למרות שתאגיד יכול לרשת, הוא אינו יכול להוריש את זכויותיו.

איזה ביהמ"ש מוסמך להצהיר על מותו של אדם?

ירושה וצוואות

 

כל בימ"ש יכול להצהיר על מותו של אדם.

כיצד ניתן להוכיח עובדת מותו של אדם?

ירושה וצוואות

 

עובדת מותו של אדם וזמן מותו טעונים הוכחה ע"י תעודת פטירה או הצהרת מוות, אלא אם כן התיר ביהמ"ש, להוכיחם באופן אחר

האם היורשים יכולים להמשיך תביעה אשר המוריש התחיל לנהל בחייו?

ירושה וצוואות

 

כן! זכותם של היורשים להמשיך תביעה אישית שניהל המוריש בחייו.

האם היורשים יכולים לבטל החלטה של המוריש להעניק מתנה לפלוני?

ירושה וצוואות

 

לא! היורשים אינם יכולים לבטל החלטות רצוניות שקיבל המוריש בחייו

האם היורשים יכולים לבטל חוזים שערך המוריש ערב מותו?

ירושה וצוואות

 

לא! יורשים אינם יכולים לבטל התחייבות חוזיות שעשה המוריש בטרם נפטר. הזכות לבטל התחייבות אינה עוברת ליורשים.

האם היורשים זכאים לפעול כנגד חייבים לעזבון?

ירושה וצוואות

 

כן! היורשים יכולים לפעול בשם העזבון להחזרת החובות המגיעים לעזבון מאת החייבים

האם יורש יכול לקזז מכספי הירושה כספים שחייב לו יורש אחר?

ירושה וצוואות

 

ככלל, זכות של כל יורש בעזבון איננה ניתנת לקיזוז.

מה דין יורש הטוען כי נכס מסויים שייך לעזבון?

ירושה וצוואות

 

יורש הטוען כי נכס מסויים שייך או שאינו שייך לעזבון, צריך להוכיח טענה זו, ואין זה מספיק שיוכיח כי הוא יורש של העזבון

האם צו ירושה או צו קיום צוואה מהווה אישור לחלוקת העזבון?

ירושה וצוואות צוואות

 

לא! חלוקת העזבון תבוצע רק לאחר תשלום חובות העזבון

מתי תבוצע חלוקת העזבון כאשר מדובר ביורש יחיד?

ירושה וצוואות

 

זכותו של יורש יחיד מתגבשת עם מותו של המוריש, ומועד העברת הנכסים וחלוקתם יעשה באותו זמן, ולאחר סילוק חובות העזבון.

האם ניתן לברר את היקף העזבון במסגרת מתן צו קיום ירושה או צוואה?

ירושה וצוואות

לא! הליך קביעת היקף העזבון נעשה בהליך נפרד מהליך מתן צו קיום צוואה או ירושה.

מתי מסתיים תהליך ההורשה לגבי כספים מן העזבון?

ירושה וצוואות

תהליך ההורשה לגבי כספים מהעזבון מסתיים רק העברת הכספים לידי היורש.

מתי מסתיים תהליך ההורשה לגבי נכס מקרקעין?

ירושה וצוואות

תהליך ההורשה לגבי נכס מקרקעין מסתיים עם העברת הנכס לידי היורש.

מה הדין, אם לאחר שניתנה הסכמה של כל היורשים, בשאלה איך ינוהל נכס של העזבון, חוזר בו יורש מהסכמתו?

ירושה וצוואות

הנכס יחולק במצבו, כפי שהיה בעת שהסתיימה ההסכמה, ולא בהתאם למצבו כפי שהיה במות המוריש.

האם יורשים רשאים להסכים כי בחלק מן העזבון ייעשה אחרת מן האמור בחוק?

ירושה וצוואות